(47-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 1
งบประมาณหลังการปรับแผน : 488,920.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 609,520.00
2ตุลาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 60 9,520.00
3ตุลาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 608,840.00
4พฤศจิกายนชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน พย.6012,920.00
5พฤศจิกายนชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน พย.6012,920.00
6พฤศจิกายนชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน พย 6012,240.00
7ธันวาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน ธค.6013,600.00
8ธันวาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน ธค.6013,600.00
9ธันวาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน ธค 6012,920.00
10มกราคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน มค.6112,920.00
11มกราคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน มค.6112,920.00
12มกราคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน มค.6112,920.00
13กุมภาพันธ์ชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน กพ.6114,280.00
14กุมภาพันธ์ชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน กพ.6114,280.00
15กุมภาพันธ์ชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน กพ.6114,280.00
16มีนาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน มีค.6112,920.00
17มีนาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน มีค.6112,920.00
18มีนาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน มีค.6112,240.00
19เมษายนชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน เมย.6112,920.00
20เมษายนชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน เมย.6112,920.00
21เมษายนชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน เมย.6112,240.00
22พฤษภาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน พค.6112,920.00
23พฤษภาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน พค.6112,920.00
24พฤษภาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน พค.6111,560.00
25พฤษภาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน พค.61 (OT) วันที่ 4-5 พค 51 (วันละ 4 ชม)680.00
26มิถุนายนชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน มิย.6114,960.00
27มิถุนายนชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน มิย.6114,960.00
28มิถุนายนชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน มิย.6114,280.00
29กรกฎาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน กค.6114,960.00
30กรกฎาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน กค.6114,280.00
31กรกฎาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน กค.6113,600.00
32สิงหาคมชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน สค.6112,240.00
33สิงหาคมชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน สค.6111,560.00
34สิงหาคมชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน สค.6111,560.00
35กันยายนชม.จ่ายอุไรรัตน์.ค่าจ้างเดือน กย.6119,720.00
36กันยายนชม.จ่ายธนปภา.ค่าจ้างเดือน กย.6119,720.00
37กันยายนชม.จ่ายอัจฉราพรรณ.ค่าจ้างเดือน กย.6119,720.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 483,480.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 5,440.00 บาท