(48-01) สนับสนุนค่าเดินทาง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 2,182,389.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย นพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช 2-3 ตค 607,680.00
2ตุลาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช 5 ตค.606,360.00
3ตุลาคมจ่าย เครือออน มานิตยกูล ดท ปช.ติดตามงาน LTC 5 ตค.606,340.00
4ตุลาคมจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช.ชี้แจงพัฒนาหลักประกัน 4-5 ตค.606,040.00
5ตุลาคมจ่าย ประธาน พงษ์ปา ดท ปช.ชี้แจงกองทุน 6 ตค 606,450.00
6ตุลาคมจ่ายสุรินทร์ อินแหลง บล ดท 3 ตค 60 แพร่240.00
7ตุลาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช รับฟังความคิดเห็น 2-3 ตค 6013,920.00
8ตุลาคมจ่าย กรกช พิมสาร ดท ปช บริหารกองทุน 6 ตค 6012,960.00
9ตุลาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ชี้แจงการดำเนินงานบริหารกองทุน 6 ตค 604,960.00
10ตุลาคมจ่ายณัฏฐธร มโนวร ดท ปช ชี้แจงบริหารจัดการกองทุน 2-3 ตค 6020,260.00
11ตุลาคมจ่าย มงคล โนจนานฤดม ดท ปช เครือข่ายงานทะเบียน จ.กาญจนบุรี 16-18 ตค 6011,128.00
12ตุลาคมจ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช หารือการดำเนินงานบำบัดทดแทนไต 19 ตค 604,840.00
13ตุลาคมจ่าย โชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช นำเสนอผลงาน อคม. 19 ตค 606,360.00
14ตุลาคมจ่าย สุรินทร์ อินแหลง ดท ปช คณะอนุกรรมการนำร่องพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.เชียงราย 11 ตค 60240.00
15ตุลาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ 18 ตค 605,760.00
16ตุลาคมจ่าย มนัสชนก ณ มงคล ดท ปช เชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ 18 ตค 608,000.00
17ตุลาคมจ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนนท์ ดท ปช เครือข่ายงานทะเบียน สปสช.ครั้งที่1/60 16-18 ตค.6012,790.00
18พฤศจิกายนจ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช กรรมการบริหาร 19-20 ตค 60 8,300.00
19พฤศจิกายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ติดตามงาน LTC ลำพูน 30ตค60 600.00
20พฤศจิกายนศตกร ดท ปช audit 7พย604,860.00
21พฤศจิกายนจ่ายสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช 6-7 พย 6029,080.00
22พฤศจิกายนจ่าย นพ.เติมชัย ดทปช. กกบ.จัดการภาพรวม และ กกบ.เขต ค.10/60 วันที่ 18-20 ตค 60 10,080.00
23พฤศจิกายนจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดทปช.ทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 1 พย.60 6,380.00
24พฤศจิกายนจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดทปช.ชีแจงแนวทางบูรณาการกลไกกำกับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ 2-3 พย 60 6,980.00
25พฤศจิกายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช กรรมการบริหาร 9-10พย606,310.00
26พฤศจิกายนคเนศ จ้างเช่ารถ12-14 พย605,400.00
27พฤศจิกายนจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช เพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียน กรณีรองเท้าเบาหวาน 7 พย 60 4,460.00
28พฤศจิกายนจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช ชี้แจงแนวทางบูรณาการกลไกเพื่อกำกับคุณภาพมาตรฐานและการคุ้มครองสิทธิระดับเขตพื้นที่ ปี 61 2-3 พค 60 23,080.00
29พฤศจิกายนจ่ายนพ.พีระมน นิงสานนท์ ดทปช ชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารกองทุน สปสช. 6 ตค 60 4,464.00
30พฤศจิกายนพสิษฐ์ สุรินทร์ ดท รับ ส่ง มอบรถส่วนกลาง 5-6พย606,610.00
31พฤศจิกายนนพ สรกิจ ดท ปช กรรมการบริหาร 10พย608,350.00
32พฤศจิกายนจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช แลกเปลี่ยนพัฒนาคก เสริมสร้างความเข้มแข็ง 22พย60 9,480.00
33พฤศจิกายนจ่ายสุรินทร์ อินแหลง ดท ปช คกกส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยุ่ภาคเหนือตอนบน จ.เชียงราย 7 พย 60 240.00
34พฤศจิกายนจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช คกก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จ.พะเยา 15 พย 60 240.00
35พฤศจิกายนจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช ฟื้นฟูคกก ตรวจสอบเวชระเบียน ตามระบบ DRGs 13-14 พย 60 6,630.00
36พฤศจิกายนชม.พรหมวิรุฒิ.ค่าจ้างเหมาบริการ.เช่ารถไป อบต.ดอยเต่า ให้พี่แดง.29พย.601,800.00
37ธันวาคมจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช อบรมฟื้นฟูกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน 22-24 พย60 12,930.00
38ธันวาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ประเมินผลการใช้เกณฑ์และแนวทางตรวจประเมิน 1ธค60 6,490.00
39ธันวาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช ชี้แจงแนวทางการจัดทำนิติกรรมสัญญา 23-24 พย60 13,280.00
40ธันวาคมจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช พิจารณาและพัฒนาตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม 22พย60 4,510.00
41ธันวาคมจ่ายผช รัชนีวัลย์ ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ LTC 29 พย60 1,300.00
42ธันวาคมจ่ายผช รัชนีวัลย์ ดท ปช การดำเนินงานเขตสุขภาพ 27 พย60 1,860.00
43ธันวาคมจ่ายรัชนีวัลย์ สมจิตรานุกิจ ดท ปช การมีส่วนร่วม 13ธค60 5,610.00
44ธันวาคมจ่ายนพ บุญเติม ตันสุรัตน์ ดท ปช กำหนดหลักเกณฑ์สนับสนุนอปท 8 ธค 60 พิษณุโลก 4,024.00
45ธันวาคมจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปช จัดทำข้อมูลIP 1 ธค 60 13,500.00
46ธันวาคมจ่ายสุคนธฺวิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช การดำเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม 12-13 ธค 60 11,600.00
47ธันวาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช เครือข่ายประชาสัมพันธ์ภาคใต้ 12-13 ธค 60 สงขลา 7,740.00
48ธันวาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปชอบรม Smile day วันที่ 7-8 ธค 60 6,620.00
49ธันวาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนระดับพื้นที่ 18ธค 60 5,905.00
50ธันวาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช 2- 3 ตค 60 การปรับปรุงการจัดการกองทุนผู้ป่วยใน 12-13ธค 60 6,530.00
51ธันวาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ระบบบริการผฐมภูมิ 12-13 ธค 60 5,250.00
52ธันวาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุน อปท 8ธค60 พิษณุโลก 3,984.00
53ธันวาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช cop PP วันที่ 12ธค 60 6,440.00
54ธันวาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการบริหารกองทุน 18-20 ธค 60 9,280.00
55ธันวาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช แลกเปลี่ยนพัฒนาคก เสริมสร้างความเข้มแข็ง19-22 ธค 60 13,360.00
56ธันวาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช งานกับอุดมคติ 19 ธค 60 5,040.00
57ธันวาคมจ่ายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี ดท ปช งานกับอุดมคติ 16 ธค 60 4,810.00
58ธันวาคมจ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรม จัดทำTraining Road map 19-20 ธค 60 14,360.00
59ธันวาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ดท ปช การบริหารกองทุน LTC 18 ธค 60 6,640.00
60ธันวาคมจ่ายประสิทธิ์ สีสัน ดท ปช คก สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้วย KM/LO 20-22 ธค 60 นครนายก 14,350.00
61ธันวาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช ทดสอบระบบข้อมูลการลงทะเบียน 6ธค60 6,490.00
62ธันวาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช อบรม smile day 7-8 ธค6012,120.00
63มกราคมจ่ายณัฎฐธร มโนวร ดท ปช ปรับปรุงกองทุนผู้ป่วยใน 12-13 ธค 60 12,850.00
64มกราคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช อบรม cop c4 - 25-26 ธค 60- 7,500.00
65มกราคมจ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดทปช คกก ไต 25-26 ธค 60 กทม. 8,000.00
66มกราคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดทปช iso: 2015 requirement&implementation 25-26 ธค 60 6,900.00
67มกราคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดทปช พัฒนาทิศทางยุทธศาสตร์ 9-10 มค 61 5,810.00
68มกราคมจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช พัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียนกรณีการใช้ยา จ 2 วันที่ 9 มค 61 8,400.00
69มกราคมจ่ายทิชากร เลาหกุล ดท ปช อบรมเพื่อพัฒนาผู้ตรวจสอบเวชระเบียน 16 มค 61 10,460.00
70มกราคมจ่ายนพ.สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช คกก บริหาร ค.1/61 -11-12 มค.61 8,750.00
71มกราคมสรกิจ ค่าธรรมเนียมเลื่อนตั๋วเครื่องบิน2,000.00
72กุมภาพันธ์จ่ายนพ สรกิจ ภาคีชีพ ดท ปช หารือการบริหารงบเหมาจ่าย 29 มค จ.น่าน 2,544.00
73กุมภาพันธ์จ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช การบริหารทรัพยากรมบุคคล 9 มค61 5,010.00
74กุมภาพันธ์จ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช จัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการเงินกองทุน 29-30 มค 61 19,470.00
75กุมภาพันธ์จ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช จัดทำข้อเสนอการบริหารจัดการเงินกองทุน 29-30 มค 61 6,640.00
76กุมภาพันธ์จ่ายกรกช พิมสาร ดท ปช อบรม การบริหารจัดการด้านพัสดุ 25-26 มค 61 23,670.00
77กุมภาพันธ์จ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดทปช work shop APO-s รุ่นที่ 2 - 23-24 มค.61 - 40,615.00
78กุมภาพันธ์จ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช การปฎิบัติงานด้านพัสดุ 24-26 มค 61 13,000.00
79กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธวิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช อบรม แนวคิดพื้นฐานการจัดการข้อร้องเรียน 29มค-1กพ61 10,430.00
80กุมภาพันธ์เทพวิจิตร ดท ปช ระบบ บส 2กพ6111,300.00
81กุมภาพันธ์นพ เติมชัย ดท ปช การบริหารจัดการกองทุน 29-30มค617,980.00
82กุมภาพันธ์ชุติกานต์ ดท อบรม ISO 21-22 กพ 6141,986.00
83กุมภาพันธ์รัชนีวัลย์ ดท ปช 23กพ615,850.00
84กุมภาพันธ์ศตกร ดท ปช ตรวจสอบข้อมูลหน่วยบริการ 22 กพ 615,425.00
85กุมภาพันธ์จ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช สร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย 20-22 กพ 61 7,970.00
86กุมภาพันธ์จ่ายทิชากร เลาหกุล ดทปช รับฟังความคิดเห็นกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทย 21 กพ 61 4,630.00
87กุมภาพันธ์จ่ายเครือออน มานิตยกูล ดทปช ท้องถิ่นรวมใจประชารัฐสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย จ.ขอนแก่น 15 กพ 61 8,820.00
88กุมภาพันธ์จ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดทปช ศูนย์บริการหลักประกันฯ 19-20 กพ.61 11,640.00
89มีนาคมประมวล ดท ปช 23กพ617,950.00
90มีนาคมจ่ายเทพวิจิตร ลาสุนนท์ ดท ปช จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายสิทธิ์สวัสดิการ อปท. ปี 61 - 26-27 กพ.61 - 10,800.00
91มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป , พสิษฐ์ ศรีทาเกิด ดทปช สัมมนาสื่อมวลชนสัญจร จ.แพร่ 28 กพ 61 440.00
92มีนาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช ร่วมกับท้องถิ่น จ ชร วันที่ 12 มีค 61840.00
93มีนาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กกบ. วันที่ 7-9 มีค 61 9,580.00
94มีนาคมจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช ผู้บริหารเขต 8 มีค 61 5,950.00
95มีนาคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช เกณฑ์การตรวจประเมิน 8-9 มีค 61 10,580.00
96มีนาคมนพ สรกิจ ดท ปช กกบ 8-9 กพ 618,450.00
97มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช 15 มีค 61 ลำพูน 840.00
98มีนาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช การดำเนินงาน LTC วันที่ 5 มีค 61 5,790.00
99มีนาคมจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดท ปช การติดตามละประเมินผลการจัดการระดับท้องถิ่น วันที่ 8-9 มีค 61 6,720.00
100มีนาคมจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดท ปช จัดทำร่างข้อเสนองบกองทุน 15-16 มีค 61 5,040.00
101มีนาคมจ่ายศตกร ธนูสนธ์ ดทปช งบขาลง PP ปฐมภูมิ วันที่ 15-16 มีค 61 11,895.00
102มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปช การวางแผนการดำเนินงานงบจ่ายตามเกณฑ์ 19-20 มีค 61 8,000.00
103มีนาคมจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดท ปชจัดทำร่างข้อเสนองบขาลง 15-16 มีค 61 6,700.00
104มีนาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช เรื่องการจ่ายช่วยเหลือ 19-20 มีค 61 6,640.00
105มีนาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช วางแผนจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพ 19-21 มีค 61 9,880.00
106มีนาคมจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช ประเมินผลการมีส่วนร่วม 22-24 มีค 61 21,440.00
107มีนาคมจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุน 21-22 มีค 61 8,000.00
108มีนาคมจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช งานstent 23 มีค 61 11,550.00
109มีนาคมจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปช การช่วยเหลือผู้ให้บริการ 19-20 มีค 61 8,548.00
110มีนาคมจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช การจ่ายช่วยเหลือผู้ให้ 19-20 มีค 61 6,590.00
111มีนาคมจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด บล ดท ปช สนับสนุนการนำร่องท้องถิ่นด้านสุขภาพ 21 มีค 61 240.00
112มีนาคมชม.พรหมวิรุฒิ.เช่ารถ.28-29มีค.61.อ.ลี้ (มนัสชนก) โครงการ (ยสร)6,400.00
113มีนาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช อบรม การจัดการความเสี่ยง 15-16 มีค 61 นครปฐม13,410.00
114เมษายนจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช จัดทำระบบข้อมูล IP วันที่ 28มีค 61 6,280.00
115เมษายนจ่ายรัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช สัญจรและเยี่ยมติดตามพื้นที่ผู้สูงอายุระยะยาว วันที่ 28 มีค 61 ลำปาง 760.00
116เมษายนจ่ายณัฏฐธร มโนวร ดท ปช หารือจัดทำระบบข้อมูล IP วันที่ 28 มีค 61 6,540.00
117เมษายนจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ปช งานแพทย์แผนไทย 29 มีค 61 5,110.00
118เมษายนจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช เตรียมความพร้อม LTC 10 เมย 61 5,850.00
119เมษายนจ่ายพสิษฐ์ ศรีทาเกิด ดท ปช คกก กองทุนฟื้นฟู จ.ชร 3 เมย 61 240.00
120เมษายนจ่ายชุติกาน สุริยะ ดท ปช Apos 5 เมย 61 10,940.00
121เมษายนจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช พัฒนาศักยภาพประเมินผลพัฒนาการมีส่วนร่วม 2-4 เมย 61 จ นครปฐม 19,400.00
122เมษายนจ่ายสิริพร เว๊าะบ๊ะห์ ดท ปช ชี้แจงการให้บริการเครือข่ายดูแลผู้ป่วย capd 3-4 เมย 61 7,600.00
123เมษายนจ่ายชนิดา คนตรง ดท ปช พิจารณาทบทวนภาระงาน 9-10 เมย 61 49,620.00
124เมษายนจ่ายสรัญญา สุนันต๊ะ ดทปช จัดทำนิติกรรมสัญญาและเบิกจ่ายงบกองทุน 19-20 เมย 61 14,595.00
125พฤษภาคมนพ สรกิจ ดท ปช 26-27 เมย 618,450.00
126พฤษภาคมจ่ายชนิดา คนตรง ดท ปช การบริหารจัดการ สนง จ ชลบุรี วันที่ 25-27 เมย 61 23,170.00
127พฤษภาคมจ่าย รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช กรรมการบริหาร 26-27 เมย 61 7,730.00
128พฤษภาคมจ่ายนพ เติมชัย เต็มยิ่งยง ดท ปช กรรมการบริหาร 26-27 เมย 61 6,780.00
129พฤษภาคมจ่ายชุติกานต์ สุริยะ ดท ปช KM Audit จ อยุธยา วันที่ 2-3 พค 61 35,909.00
130พฤษภาคมจ่ายผช รัชนีวัลย์ ปาณธูป ดท ปช พัฒนา 3 กองทุน 2-4 พค 61 8,210.00
131พฤษภาคมจ่ายประธาน ดท ปช ชลบุรี 29-30 มีค 616,770.00
132พฤษภาคมจ่ายเครือออน ดท ปช 3 กองทุน 2-4 พค 6116,085.00
133พฤษภาคมนพ เติมชัย ดท ปช 1-3 พค 6111,350.00
134พฤษภาคมมนัสชนก ดท ปช สื่อมวลชลสัญจร 3-4 พค 61 ชร6,350.00
135พฤษภาคมธนพล ดท ปช 2-4 พค 6122,760.00
136พฤษภาคมชนิดา ดท ปช โปรแกรมเงินทดรอง 15-18 พค 617,900.00
137พฤษภาคมจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดท ปช พัฒาบุคลากรประเมินผลเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วม 10-12 พค 61 นครปฐม 19,280.00
138พฤษภาคมจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท ปช ติดตามการดำเนินงานศูนย์ 1พค 61 รพ แม่สรวย ชร 520.00
139พฤษภาคมจ่ายประมวล ปาละก้อน ค่าพาหนะ ดท ปช เวทีกองทุนพื้นที่ต้นแบบ 10-11 พค 61 จอมทอง ชม 472.00
140พฤษภาคมจ่ายณัฎฐธร ดท ปช ชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลการเรียกเก็บ 21พค6111,280.00
141พฤษภาคมจินตนา ดท ปช ตรวจประเมิน ผ่าตัดหัวใจ 17พค613,320.00
142พฤษภาคมจ่ายมงคล โนจนานฤดม ดทปช ไกล่เกลี่ยทางการแพทย์และสาธารณสุข 20-25 พค 61 5,920.00
143มิถุนายนจ่ายประธาน พงษ์ปา ดท ปช เสริมศักยภาพการดำเนินงาน ของ อปสข.และอคม. 16-18 พค 61 6,360.00
144มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดทปช เชิงปฏิบัติการหน่วนบริการสังกัด อปท 24-25 พค 61 7,950.00
145มิถุนายนจ่ายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์ ดท อบรมนักเจรจาไกล่เกลี่ย 5,690.00
146มิถุนายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 30-31พค616,485.00
147มิถุนายนขจรศักดิ์ ดท ปช 4-5 มิย 6118,420.00
148มิถุนายนสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช เครือข่าย แพร่ 12 มิย611,770.00
149มิถุนายนจ่ายผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 13มิย615,650.00
150มิถุนายนจ่ายเครือออน มานิตยกูล ดทปช คัดเลือกกองทุนพื้นที่ 3 กองทุนดีเด่น 30-31 พค 61 15,500.00
151มิถุนายนจ่ายนพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ดทปช กกบ ค5/61 วันที่ 14-15 มิย 61 9,350.00
152มิถุนายนจ่ายนพ.เติมชัย เต็มยิ่งยง ดทปช อัตรากำลังและปช คณะทำงานพัฒนาระบบ 4-6 มิย 61 10,250.00
153มิถุนายนจ่ายโชติกา ชูพงษ์เสริฐ ดทปช หารือเตรียมการ คก กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเอดส์ วัณโรค 14 มิย 61 5,010.00
154มิถุนายนจ่ายมนัสชนก ณ มงคล ดท ปฏิบัติงาน คก วิทยากร รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จ.ลำปาง 14 มิย 61 1,030.00
155มิถุนายนจ่ายจินตนา สันถวเมตต์ ดทปช เชิงปฏิบัติการบูรณาการ PP 13-14 มิย 61 6,500.00
156มิถุนายนจ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตต์ธนากุล ดทปช รับฟังความเห็นแนวทางการตรวจประเมิน 15มิย61 4,840.00
157มิถุนายนจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท ติดตามการลงข้อมูล MedResNet รพ.พะเยา 13-15 มิย 61 7,320.00
158มิถุนายนจ่ายศตกร ธนูสนธิ์ ดท อบรมหลักสูตรจัดทำโครงการและติดตามประเมินผล 19-20 มิย 61 12,340.00
159มิถุนายนจ่ายมงคล โนจนานฤดม ดท ปช ชี้แจงระบบจดทะเบียนการเกิด 19 มิย 61 5,340.00
160มิถุนายนสิริพร ดท ปช 22-24มิย6115,260.00
161มิถุนายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 21-22 มิย 616,690.00
162มิถุนายนพูลทรัพย์ ดท ปช พัฒนาโปรแกรม 21มิย614,940.00
163กรกฎาคมสิริพร ดท ปช สร้างความเข้าใจแนวทางบริหาร 27-29 มิย 618,420.00
164กรกฎาคมสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารกองทุนร 29 มิย 6011,950.00
165กรกฎาคมสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช เครือข่ายภาคปชช 21 มิย 611,070.00
166กรกฎาคมสุริน บล ส่งจนท ดท ปช 28พค61 ชร240.00
167กรกฎาคมโชติกา ดท ปช การดำเนินงานหลักประกัน 25-26 มิย 6117,739.00
168กรกฎาคมนพ เติมชัย ดท ปช อบรม cfo 26-28 มิย619,600.00
169กรกฎาคมศตกร ดท ปช ชี้แจงกองทุน 27 มิย 616,510.00
170กรกฎาคมศตกร ดท ปช ตรวจประเมิน NCD วันที่ 29มิย 61 จ น่าน3,176.00
171กรกฎาคมนพ สรกิจ ดท ปช 27-29 มิย 619,950.00
172กรกฎาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 5-6 กค 6110,510.00
173กรกฎาคมดท ปช ติดตามผลงานการบริการ PP 11กค616,240.00
174กรกฎาคมจินตนา ดท ปช ชี้แจง 5-6 กค 617,630.00
175กรกฎาคมโชติกา ดท สรุปผล 5-6 กค6111,680.00
176กรกฎาคมเครือออน ดท ปช ถอดบทเรียน 5-6กค6122,140.00
177กรกฎาคมนพ เติมชัย ดท ปช 8-13 กค 6118,475.00
178กรกฎาคมเครือออน ดท ปช 13กค616,290.00
179กรกฎาคมชนิดา ดท ปช 18-19 กค 6117,570.00
180กรกฎาคมนงนุช ดท ปช 27-29 มิย 617,660.00
181กรกฎาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 12-13 กค 616,890.00
182กรกฎาคมนพ สรกิจ ดท ปช 5-6 กค 618,250.00
183กรกฎาคมบล สุรินทร์ ส่ง ผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 18กค61 จ ลำพูน240.00
184กรกฎาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช พย 10 กค 61780.00
185กรกฎาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 22-24 กค 61 พิษณุโลก3,380.00
186กรกฎาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 29มิย 611,900.00
187กรกฎาคมนงนุช ดท ปช 9 กค 6118,196.00
188สิงหาคมขจรศักดิ์ ดท อบรม cfo 24-26 กค 6126,620.00
189สิงหาคมสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช 20-21 กค 6112,050.00
190สิงหาคมมนัสชนก ดท ปชอคก สื่อสารข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น น่าน 23-24 กค6111,024.00
191สิงหาคมมนัสชนก ดท ปช 2-3 สค 61 น่าน7,460.00
192สิงหาคมผช รัชนีวัลย์ ดท ปช 1สค 61 760.00
193สิงหาคมประธาน ดท ปช 23-25 กค 617,900.00
194สิงหาคมมนัสชนก ดท ปช งานการมีส่วนร่วม 8-9 วค 61 ชร13,100.00
195สิงหาคมโชติกา ดท ปช พัฒนาการมีส่วนร่วม 1-3สค 61 นครปฐม12,010.00
196สิงหาคมโชติกา ดท ปช อบรม 6-7 สค 6118,760.00
197สิงหาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช กรรมการบริหาร 10สค615,805.51
198สิงหาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 13-15 สค 616,068.50
199สิงหาคมณัฎฐธร ดท ปช จัดทำข้อมูล 8สค616,440.00
200สิงหาคมนพ เติมชัย ดท ปช 8-10 สค 619,950.00
201สิงหาคมนพ เติมชัย ดท ปช 14-15 สค 618,150.00
202สิงหาคมศตกร ดท ปช 8-10 สค 618,730.00
203สิงหาคมสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช รับฟังความคิดเห็น 14-15 สค 6121,440.00
204สิงหาคมมนัสชนก ดท ปช 14-15 สค 618,170.00
205สิงหาคมสรัญญา ดท ปช 15-16 สค616,700.00
206สิงหาคมนพ บุญเติม ดท ปช รับฟังความเห็น 14-15 สค615,640.00
207สิงหาคมนพ สรกิจ ดท ปช วรุปผล 18-19 กค 618,250.00
208สิงหาคมนพ สรกิจ ดท ปช กรรมการบริหาร 13กค616,950.00
209สิงหาคมนพ สรกิจ ดท ปช วิเคราะห์งาน 8-10กค6112,000.00
210สิงหาคมนพ สรกิจ ค่าที่พัก ปช 17กค611,500.00
211สิงหาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 8 สค 61 ลำปาง560.00
212สิงหาคมจินตนา ดท ปช ถอดบทเรียน 20-21 สค 6120,100.00
213สิงหาคมณัฎฐธร ดท ปช 20-22สค6112,240.00
214สิงหาคมโชติกา ดท ปช 20-22สค617,490.00
215สิงหาคมรัชนีวัลย์ ดท ปช 20-21 สค616,185.00
216สิงหาคมนพ สรกิจ ดท ปช 1-3 สค 61 สระบุรี6,250.00
217สิงหาคมนพ สรกิจ ดท ปช 9-10 สค6110,250.00
218สิงหาคมนพ สรกิจ ค่าที่พัก ปช 14สค611,200.00
219สิงหาคมจินตนา ดท ปช 27 สค 616,060.00
220สิงหาคมสุคนธ์วิชญื ดท ปช 20-21 สค 6111,030.00
221สิงหาคมมนัสชนก ดท ปช นักสื่อสาร 22-23 สค 61 9,400.00
222สิงหาคมประสิทธิ์ ดท ปช 27-28 สค6121,260.00
223สิงหาคมนงนุช ดท ปช รับฟัง 13-15 สค 616,650.00
224สิงหาคมประธาน ดท อบรม พัฒนาเครือข่าย นครปฐม 16-18 สค 617,190.00
225สิงหาคมนพ เติมชัย ดท ปช cop 20-21 สค617,650.00
226กันยายนเครือออน ดท ปช 14-15 สค 615,840.00
227กันยายนเครือออน ดท ปช 20-21 สค 614,560.00
228กันยายนนพ เติมชัย ดท ปช 27-31 สค 6112,950.00
229กันยายนชุติกานต์ ดท ปช 16-23 สค 6119,150.00
230กันยายนมงคล ดท ปช 27-28 สค 616,570.00
231กันยายนนงนุช ดท ปช 31สค614,660.00
232กันยายนทิชากร ดท ปช 2-31 สค 6115,080.00
233กันยายนโชติกา ดท ปช สสจ ลพ 4 กย 61432.00
234กันยายนประธาน ดท ปช 24 เมย 615,750.00
235กันยายนรัชนีวัลย์ ดท ปช 29-30 สค 616,690.00
236กันยายนเครือออน ดท ปช 28-30 สค 617,770.00
237กันยายนสุคนธ์วิชญ์ ดท ปช 29-30 สค 6112,190.00
238กันยายนดท ปช เพรสทัวร์ ลำพูน 6-7 กย61680.00
239กันยายนผช รัชนีวัลย์ ดท ปช อบจ แพร่ 5 กย 61440.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 2,135,745.01 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 46,643.99 บาท