(50-01) สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 2
งบประมาณหลังการปรับแผน : 216,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 60 6,300.00
2ตุลาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน ตุลาคม 606,300.00
3พฤศจิกายนชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน พย.608,100.00
4พฤศจิกายนชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน พย.608,100.00
5ธันวาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน ธค.609,000.00
6ธันวาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน ธค.609,000.00
7มกราคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน มค.619,000.00
8มกราคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน มค.619,000.00
9กุมภาพันธ์ชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน กพ.619,900.00
10กุมภาพันธ์ชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน กพ.619,450.00
11มีนาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน มีค.618,550.00
12มีนาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน มีค.618,550.00
13เมษายนชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน เมย.617,650.00
14เมษายนชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน เมย.618,550.00
15พฤษภาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน พค.618,550.00
16พฤษภาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน พค.618,100.00
17มิถุนายนชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน มิย.619,900.00
18มิถุนายนชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน มิย.619,000.00
19กรกฎาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน กค.619,900.00
20กรกฎาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน กค.619,450.00
21สิงหาคมชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน สค.618,100.00
22สิงหาคมชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน สค.616,750.00
23กันยายนชม.จ่ายจันฟอง.ค่าจ้างเดือน กย.6113,050.00
24กันยายนชม.จ่ายสุขภัทชา.ค่าจ้างเดือน กย.6113,050.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 213,300.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 2,700.00 บาท