(51-02) จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพ ได้แก่ กล้องวงจรปิด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 6,150.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กรกฎาคมชม.บจก.นอร์ทเทริน์.ครุภัณฑ์สำนักงาน.เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด6,150.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 6,150.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท