เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม : (ชื่อกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง)

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2560 พฤศจิกายน 2560 ธันวาคม 2560 มกราคม 2561 กุมภาพันธ์ 2561 มีนาคม 2561 เมษายน 2561 พฤษภาคม 2561 มิถุนายน 2561 กรกฎาคม 2561 สิงหาคม 2561 กันยายน 2561
12รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-01)
ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนสำหรับหน่วยบริการใหม่ ประมาณ 5 แห่ง
(100,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.0025,000.0025,000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.0025,000.0025,000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.00
22รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-02)
ตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง/ 3 ศูนย์สำรองตียง
(100,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0040,000.000.0010,000.000.0040,000.0010,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป14,216.000.000.000.000.0014,216.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ85,784.000.000.0040,000.000.00-4,216.000.0040,000.0010,000.000.000.000.000.00
32รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-03)
หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะโรค/หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่ขอขึ้นทะเบียน ประมาณ 15 หน่วย
(200,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.00100,000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป28,683.000.0017,648.003,700.000.007,335.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ171,317.000.00-17,648.00-3,700.00100,000.00-7,335.000.00100,000.000.000.000.000.000.00
42รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-04)
พัฒนาคณะกรรมการตรวจประเมินให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในการตรวจประเมิน
(50,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป38,254.000.000.0038,254.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ11,746.000.000.00-38,254.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (02-05)
ชี้แจง กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชน
(50,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0025,000.000.000.000.0025,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ50,000.000.000.0025,000.000.000.000.0025,000.000.000.000.000.000.00
62รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (03-01)
ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขฯ สำหรับหน่วยบริการในระบบ UC / NCH และเครือข่ายหน่วยบริการ UCEP
(275,000 บาท)
นายณัฏฐธร มโนวร0.000.00275,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ275,000.000.000.00275,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
72รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (04-01)
จัดประชุมชี้แจง รพ.สต. และศูนย์บริการสาธารณสุข
(265,000 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.00215,000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป163,318.000.00163,318.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ101,682.000.0051,682.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.00
82รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-01)
โครงการชี้แจงหน่วยบริการในการนำเข้าข้อมูลตรวจสอบเวชระเบียนระบบeMA
(272,980 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.00272,980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป272,980.000.001,800.00271,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00271,180.00-271,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
92รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-02)
โครงการประชุมชี้แจงผู้ให้รหัส (Coder) การตรวจสอบเวชระเบียนภายหลังการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Coding Audit)
(111,880 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.00111,880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป75,505.000.0039,136.0036,369.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ36,375.000.0072,744.00-36,369.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
102รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-03)
การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(Coding Audit)
(5,411,400 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.001,571,400.001,280,000.000.001,280,000.000.001,280,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,153,910.000.000.001,123,910.0030,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ4,257,490.000.000.00447,490.001,250,000.000.001,280,000.000.001,280,000.000.000.000.000.00
112รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-04)
การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย(Billing Audit)
(875,400 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.000.00128,000.00421,600.00155,200.00170,600.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป327,888.000.000.000.000.00327,888.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ547,512.000.000.000.00128,000.0093,712.00155,200.00170,600.000.000.000.000.000.00
122รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (05-05)
ตรวจสอบ Quality Audit
(266,380 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.000.000.0054,180.000.000.00212,200.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ266,380.000.000.000.000.0054,180.000.000.00212,200.000.000.000.000.00
132รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (06-01)
ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(211,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.0070,000.0070,000.0071,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป211,000.000.00108,280.00102,720.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00-38,280.00-32,720.0071,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
142รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (06-02)
ประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนและสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่
(49,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.0049,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป49,000.000.000.0011,020.0037,980.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-11,020.00-37,980.0049,000.000.000.000.000.000.000.000.00
152รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (07-01)
ประชุมพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียนผู้ต้องขังในเรือนจำ
(100,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.00
162รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (08-01)
กิจกรรมประชุมจนท.กลุ่มประกันสุขภาพ เพื่อการวิเคราะงานข้อมูลการเบิกจ่ายเงิน UC เน้นเงิน IP OP REFER และติดตามประเมินผลและเพิ่มศักยภาพหน่วยบริการให้มีความรู้และวิเคราะห์ข้อมูลได้
(150,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0040,000.000.000.0040,000.000.000.0040,000.000.000.0030,000.00
ยอดใช้ไป23,368.0023,368.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ126,632.00-23,368.000.0040,000.000.000.0040,000.000.000.0040,000.000.000.0030,000.00
171รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-01)
สนับสนุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไก อปสข.
(840,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.00
ยอดใช้ไป341,645.000.00114,818.00109,009.00117,818.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ498,355.000.0025,182.00-109,009.0022,182.000.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.000.00140,000.00
181รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-02)
เพิ่มความร่วมมือทำงานร่วมกับภาคี เครือ ข่ายผ่านคณะทำงานกำหนด แนวทางการใช้จ่ายเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (เชียงใหม่)
(100,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา20,000.000.0020,000.000.0020,000.000.0020,000.000.0020,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป6,052.000.006,052.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ93,948.0020,000.00-6,052.0020,000.000.0020,000.000.0020,000.000.0020,000.000.000.000.00
191รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-03)
เสริมสร้างขับเคลื่อนระบบหลัก ประกันและพัฒนากลไกการการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขต (Board relation)
(200,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00100,000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป106,012.000.000.000.0040,712.0065,300.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ93,988.000.00100,000.000.0059,288.00-65,300.000.000.000.000.000.000.000.00
201รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-04)
เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาการบริหารกองทุนฯผ่านคณะทำงานภายใต้กลไก อปสข.
(619,160 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.00119,160.00
ยอดใช้ไป259,546.000.00126,736.0086,766.0046,044.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ359,614.000.00-26,736.00-86,766.0053,956.000.00100,000.000.00100,000.000.00100,000.000.00119,160.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (09-05)
การประชุมคณะทำงานและคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพฯ และ ลงเยี่ยมติดตามกำกับหน่วยบริการ 2 ครั้ง
(530,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ85,000.0015,000.000.0085,000.0015,000.000.0085,000.0080,000.0080,000.0085,000.000.000.00
ยอดใช้ไป81,372.000.0066,562.000.000.0014,810.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ448,628.0085,000.00-51,562.000.0085,000.00190.000.0085,000.0080,000.0080,000.0085,000.000.000.00
221รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (10-01)
ประชุมและนิเทศงานในหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 8 ครั้ง 8 จังหวัด
(429,800 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00180,000.00149,800.00
ยอดใช้ไป181,552.000.00181,552.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ248,248.000.00-181,552.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00180,000.00149,800.00
231รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (11-01)
ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8 จังหวัด
(600,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ300,000.000.00300,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป561,020.000.00211,620.00342,390.002,160.004,850.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ38,980.00300,000.00-211,620.00-42,390.00-2,160.00-4,850.000.000.000.000.000.000.000.00
241รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (12-01)
ประชุมทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพสู่งานประจำของ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ จนถึงกระบวนการของเวทีนำเสนอผลงาน
(100,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,358.000.000.000.000.001,358.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ98,642.000.000.0050,000.000.00-1,358.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
251รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (13-01)
ประชุม เครือข่ายสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนากลไกการรับรู้ข้อมูลด้านระบบหลักประกันสุขภาพ
(100,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
261รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (14-01)
ประชุมวางแผนร่วมกับผู้รับผิดชอบข้อมูลของหน่วยริการ และผู้รับผิดชอบงานประกัน หรืองานยุทธศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความจำเป็นทางสุขภาพของประชาชน เขต 1 เชียงใหม่
(200,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
271รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-2 (15-01)
ประชุมปรับแผน 2 ครั้ง ทำแผนปี 62 1 ครั้ง
(200,000 บาท)
นายธนพล มีอุดร0.000.000.000.0040,000.000.000.0040,000.000.00120,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.000.000.0040,000.000.000.0040,000.000.00120,000.000.000.00
282รหัสเบิกจ่าย : D-61-3-01-531-01-2 (17-01)
ประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบทะเบียน อปท. ด้วยการพิสูจน์ตัวตนผ่านบัตรประชาชนอเนกประสงค์ (SMC)
(400,000 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.00400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป384,556.700.00866.70372,750.0010,940.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ15,443.300.00399,133.30-372,750.00-10,940.000.000.000.000.000.000.000.000.00
294รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-01-2 (18-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงาน
(1,603,760 บาท)
นางกรกช พิมสาร143,750.00148,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00133,750.00138,750.00133,750.0087,510.00
ยอดใช้ไป729,795.3384,911.68146,342.24172,257.45133,390.3792,300.0914,370.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.5014,370.50
คงเหลือ873,964.6758,838.322,407.76-38,507.455,359.6341,449.91124,379.50119,379.50124,379.50119,379.50124,379.50119,379.5073,139.50
304รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-1 (19-01)
Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
(100,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.00
ยอดใช้ไป18,160.000.000.000.000.0018,160.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ81,840.000.0010,000.0010,000.0010,000.00-8,160.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.00
314รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-1 (19-02)
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(6,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.006,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ6,000.000.000.000.000.006,000.000.000.000.000.000.000.000.00
324รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-1 (19-03)
พัฒนาและปรับปรุงระบบควบคุมภายใน ให้แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ เชียงใหม่.เพื่อนำองค์ความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
(100,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
334รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-1 (19-04)
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ เสริมสร้างค่านิยมองค์กร (ACCEPT) ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืน
(150,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ150,000.000.000.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.00
344รหัสเบิกจ่าย : I-61-5-01-531-01-1 (19-05)
ประชุม Cross Funtional Team แก่บุคลากร สปสช.เขต 1 ชม.โดยการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ร่วมกับ สปสช.เขตอื่นและหน่วยงานภาคีเครือข่าย สปสช.
(220,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.00220,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ220,000.000.000.000.000.000.000.000.00220,000.000.000.000.000.00
353รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (20-01)
ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต / จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าถึงระบบบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ 5 หน่วย
(337,600 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์21,000.0071,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0056,600.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
ยอดใช้ไป154,094.5033,884.0019,576.0076,110.5016,694.007,830.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ183,505.50-12,884.0051,424.00-55,110.504,306.0013,170.0021,000.0056,600.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
363รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (21-01)
ประชุมชี้แจงแนวทางและเกณฑ์การสนับสนุนงบ QOF / ประชุมสรุปงาน QOF คณะทำงาน
(150,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
ยอดใช้ไป16,741.000.0016,741.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ133,259.000.00-16,741.00120,000.000.000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
373รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (22-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และเขต จำนวน 3 ครั้ง
(150,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ150,000.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.000.000.0050,000.000.00
383รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (23-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและเขต เพื่อจัดหาบริการที่มีคุณภาพ (แพทย์แผนไทย,ปฐมภูมิ,Palliative) และ เยี่ยมประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์ PCC และเชื่อมโยงระบบ DHS จำนวน 103 อำเภอ
(681,320 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.0041,580.000.00309,000.0041,580.000.000.0041,580.000.00206,000.0041,580.00
ยอดใช้ไป36,258.800.000.0036,258.800.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ645,061.200.000.005,321.200.00309,000.0041,580.000.000.0041,580.000.00206,000.0041,580.00
393รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (24-01)
จัดประชุมสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
(100,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป74,400.000.000.000.000.0074,400.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ25,600.000.000.00100,000.000.00-74,400.000.000.000.000.000.000.000.00
403รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (28-01)
พัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ได้แก่ กลุ่ม NGO เครือข่ายศอร. กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค สสจ. หน่วยบริการ และ พัฒนาความเข้มแข็งคณะทำงานด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง
(135,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.00100,000.000.0035,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป123,221.000.000.0061,912.0029,175.0032,134.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ11,779.000.00100,000.00-61,912.005,825.00-32,134.000.000.000.000.000.000.000.00
413รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-01)
บริหารจัดการโรคต้อกระจก 1. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อจัดสรรโควต้า 2. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อติดตามการดำเนินงานผ่าตัดตามโควต้า 3. ประชุมสรุปงานโรคต้อกระจก
(100,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0035,000.000.000.000.000.0035,000.000.000.0030,000.000.00
ยอดใช้ไป39,048.000.000.000.000.0039,048.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ60,952.000.000.0035,000.000.00-39,048.000.000.0035,000.000.000.0030,000.000.00
423รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-02)
ประชุมคณะทำงานธาลัสซีเมีย
(90,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0045,000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ90,000.000.000.0045,000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
432รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-03)
ประชุมคณะทำงานข้อเข่า 5 ครั้ง
(150,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0030,000.000.0030,000.000.0030,000.000.0030,000.000.000.0030,000.00
ยอดใช้ไป20,236.000.000.0020,236.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ129,764.000.000.009,764.000.0030,000.000.0030,000.000.0030,000.000.000.0030,000.00
443รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (29-04)
บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 1. สร้างคามเข้าใจการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และประชุมจัดสรร
(130,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.00130,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป42,338.0042,338.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ87,662.00-42,338.00130,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
453รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-01)
สร้างความเข้าใจในการเบิกชดเชยสิทธิประโยชน์วัคซีนไข้หวัดใหญ่, EPI vaccine, EPI นักเรียน & ประชุมชี้แจงแนวทางประจำปีให้หน่วยบริการ ผู้เข้าร่วมประชุม สสจ. 8 แห่ง
(120,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ120,000.000.000.000.000.000.000.000.00120,000.000.000.000.000.00
463รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-02)
การสร้างเครือข่ายยาต้านพิษเพื่อให้เกิดการเข้าถึงยา
(150,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป48,290.000.000.0026,650.0021,640.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ101,710.000.000.00123,350.00-21,640.000.000.000.000.000.000.000.000.00
473รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (30-03)
กำกับติดตามและประเมินผลการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
(150,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ150,000.000.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.000.00
485รหัสเบิกจ่าย : I-61-1-01-531-01-2 (31-01)
สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิตามกฎหมายในกลุ่มให้บริการและผู้รับบริการเขต ๑ เชียงใหม่
(471,250 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล401,250.000.000.000.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป399,000.0033,700.0033,100.0033,100.0033,100.0033,100.0033,100.0033,100.0033,700.0033,100.0033,700.0033,100.0033,100.00
คงเหลือ72,250.00367,550.00-33,100.00-33,100.00-33,100.00-33,100.0036,900.00-33,100.00-33,700.00-33,100.00-33,700.00-33,100.00-33,100.00
495รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-01)
ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จำนวน 8 จังหวัดx6ครั้ง
(720,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์60,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
ยอดใช้ไป186,472.0010,230.0041,736.0060,333.0055,389.0018,784.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ533,528.0049,770.0018,264.00-333.004,611.0041,216.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.0060,000.00
505รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-02)
ประชุมอนุกรรมการฯ กรณีผุ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการบริการ 12 ครั้ง
(170,400 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์14,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.00
ยอดใช้ไป61,500.0013,892.0011,452.0011,452.0011,452.0013,252.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ108,900.00308.002,748.002,748.002,748.00948.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.0014,200.00
515รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (32-03)
ตรวจประเมินขึ้นหน่วย50(5) 2ครั้ง
(60,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ60,000.000.000.000.000.0030,000.000.000.000.000.000.0030,000.000.00
525รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-01)
สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
(1,190,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.00952,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00238,000.00
ยอดใช้ไป1,040.000.000.001,040.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,188,960.000.000.00950,960.000.000.000.000.000.000.000.000.00238,000.00
535รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-02)
สนับสนุน/พัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 26 แห่ง
(2,340,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.001,872,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00468,000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ2,340,000.000.000.001,872,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00468,000.00
545รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-03)
สนับสนุนกลไกเขตฯพัฒนาศูนย์ประสานงานหลักฯภาคประชาชนและศูนย์50(5) จำนวน 1 แห่ง
(500,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.00400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ500,000.000.000.00400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.00
555รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (33-04)
เวทีติดตาม/พัฒนาการทำงานปี 61 ของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5)และศูนย์ประสานงานฯประชาชน 1 ครั้ง / ปี
(225,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.00225,000.000.000.00
ยอดใช้ไป225,000.000.000.00225,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.00-225,000.000.000.000.000.000.000.00225,000.000.000.00
565รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-01)
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ ระดับเขต จำนวน 1ครั้ง
(400,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00
575รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-02)
รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เชิงประเด็น ประเด็นตามนโยบายฯ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ(กลุ่มชาติพันธุ์, ผู้ให้บริการ, ผู้รับบริการ) (MOU เนื้อหาประเด็นข้อเสนอเชิงวิชาการ เรียนรู้แลกเปลี่ยน ถอดบทเรียน คืนข้อมูลกลับพื้นที่ฯ)
(970,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.00970,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ970,000.000.000.00970,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
585รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-03)
ประชุมคณะทำงานวิชาการรับฟังความคิดเห็นฯ 6 ครั้ง
(150,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี25,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ150,000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.0025,000.000.00
595รหัสเบิกจ่าย : I-61-4-01-531-01-2 (34-04)
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็น 3 กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ จำนวน 3 แห่ง
(210,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.0070,000.000.0070,000.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ210,000.000.0070,000.000.0070,000.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.00
605รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (35-01)
ประชุมพัฒนา/ติดตามงนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับเขต 1 ครั้ง / ปี
(50,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ50,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.00
615รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (36-01)
ประชุมกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC และพัฒนาขยายผลการดำเนินงาน LTC
(1,000,000 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป819,774.0037,600.0047,640.00299,812.00122,978.00311,744.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ180,226.00-37,600.00-47,640.00-299,812.00877,022.00-311,744.000.000.000.000.000.000.000.00
625รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (36-02)
ประชุมสร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC กองทุนใหม่ และกำกับ ติดตาม สร้างความเข้าใจการดำเนินงาน LTC
(640,000 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.00320,000.00320,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป305,061.000.0023,834.000.000.00281,227.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ334,939.000.00-23,834.000.00320,000.0038,773.000.000.000.000.000.000.000.00
635รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-01)
ประชุมจัดกระบวนการพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรของอปท. ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ(ศูนย์เรียนรู้) จำนวน 50 แห่ง ๆละ 2 วัน
(1,000,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,000,000.000.000.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.00800,000.00-800,000.000.00200,000.00-200,000.000.000.000.000.000.000.00
645รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-02)
อบรมปฏิบัติการวิทยากรครูก.ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของจังหวัดลำปาง รวม 100 คน 3 วัน
(800,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป788,263.000.000.00788,263.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ11,737.000.00800,000.00-788,263.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
655รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-03)
ประชุมปฏิบัติประเมินกองทุนฯ รวม 286 แห่ง
(858,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00686,400.000.000.00171,600.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป858,000.00443,680.000.000.00120,320.00228,080.000.000.0065,920.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00-443,680.00686,400.000.00-120,320.00-56,480.000.000.00-65,920.000.000.000.000.00
665รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-04)
วิเคราะห์แบบประเมินกองทุนในจังหวัดลำปาง ลำพูน แพร่ แม่ฮ่องสอน จำนวน รวม 286 กองทุน( 572 ชุด)
(57,200 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.000.0057,200.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป57,200.0037,600.000.000.000.0019,600.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00-37,600.000.000.0057,200.00-19,600.000.000.000.000.000.000.000.00
675รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-05)
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกองทุนใน 4 จังหวัด จำนวน รวม 65 คน จำนวน 2 วัน
(325,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.000.000.00325,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ325,000.000.000.000.000.00325,000.000.000.000.000.000.000.000.00
685รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-06)
ประชุมทีมวิทยากรครูก.เขต (คณะทำงานพัฒนากองทุนเขต ๑)
(60,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน10,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.00
ยอดใช้ไป43,857.0018,432.009,425.000.000.0016,000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ16,143.00-8,432.00-9,425.0010,000.000.00-6,000.000.0010,000.000.0010,000.000.0010,000.000.00
695รหัสเบิกจ่าย : I-61-3-01-531-01-2 (44-07)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้วิทยากรครูกระดับจังหวัด ระดับอำเภอทำงานกันเป็นทีมและเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน รวมจำนวน 500 คน
(1,000,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน500,000.000.000.000.000.00500,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป1,000,000.000.000.00800,000.000.000.00200,000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.00500,000.000.00-800,000.000.000.00300,000.000.000.000.000.000.000.00
703รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-01)
กิจกรรมติดตามประเมินผลงานที่มีคุณภาพสอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรัง ระดับหน่วยบริการ และการนำข้อมูลไปใช้กำกับติดตามในระดับ จังหวัด/เขต เพื่อพัฒนากลไล การเข้าถึงบริการ SM/CM NCDs ระดับหน่วยบริการ/อำเภอ/8 จังหวัด รวมถึง การประชุมชี้แจงและระดมความคิดการบริหารจัดการ ด้านงบประมาณ และการกำกับติดตาม การให้บริการ โรคเรื้อรัง
(425,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.0025,000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป55,656.000.000.0055,656.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ369,344.000.0025,000.00-55,656.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.000.00
713รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-02)
ประชุมเพื่อพัฒนากลไกการจัดสรรงบประมาณและการจัดเครือข่ายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการรองเท้าเบาหวาน
(100,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป55,544.000.000.000.000.0055,544.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ44,456.000.000.00100,000.000.00-55,544.000.000.000.000.000.000.000.00
723รหัสเบิกจ่าย : I-61-2-01-531-01-2 (45-03)
การประชุมชี้แจงและระดมความคิดเห็นการจัดสรรงบประมาณโรคเรื้อรังและอัตราตายสูง
(50,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ50,000.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
734รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-04-1 (47-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 1
(501,840 บาท)
นางกรกช พิมสาร39,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0039,000.0072,840.00
ยอดใช้ไป493,680.0027,880.0038,080.0040,120.0038,760.0042,840.0038,760.0040,800.0038,760.0044,880.0044,880.0038,760.0059,160.00
คงเหลือ8,160.0011,120.00920.00-1,120.00240.00-3,840.00240.00-1,800.00240.00-5,880.00-5,880.00240.0013,680.00
744รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-02-2 (48-01)
สนับสนุนค่าเดินทาง
(1,494,230 บาท)
นางกรกช พิมสาร100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00100,000.0094,230.00
ยอดใช้ไป693,024.00134,328.00143,344.00204,023.0070,670.00140,659.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ801,206.00-34,328.006,656.00-54,023.0029,330.009,341.00150,000.00100,000.00150,000.00150,000.00100,000.00100,000.0094,230.00
754รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-01-2 (49-01)
จัดซื้อหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานให้พร้อมใช้งาน
(0 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
764รหัสเบิกจ่าย : F-61-5-01-531-04-2 (50-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน สปสช. เขต ๑ เชียงใหม่สนับสนุนพนักงานโครงการ กลุ่มที่ 2
(221,400 บาท)
นางกรกช พิมสาร17,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0017,000.0034,400.00
ยอดใช้ไป219,150.0012,600.0016,200.0018,000.0018,000.0019,350.0017,100.0018,000.0017,100.0019,800.0019,800.0017,100.0026,100.00
คงเหลือ2,250.004,400.00800.00-1,000.00-1,000.00-2,350.00-100.00-1,000.00-100.00-2,800.00-2,800.00-100.008,300.00
รวม1,736,200.004,546,210.007,736,930.004,036,150.002,856,330.003,221,730.00986,150.002,857,150.001,516,530.001,269,950.00955,950.001,700,720.00
954,443.681,585,858.946,228,291.75957,222.371,879,809.09503,330.50106,270.50169,850.50112,150.50112,750.50103,330.50132,730.50
781,756.322,960,351.061,508,638.253,078,927.63976,520.912,718,399.50879,879.502,687,299.501,404,379.501,157,199.50852,619.501,567,989.50
รวมรายไตรมาศ14,019,340.0010,114,210.005,359,830.003,926,620.00
(62.55%)8,768,594.37(33.03%)3,340,361.96(7.24%)388,271.50(8.88%)348,811.50
5,250,745.636,773,848.044,971,558.503,577,808.50
รวมทั้งสิ้น33,420,000.00
(38.44%)12,846,039.33
20,573,960.67

ส่งตารางออกเป็น Excel

การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2561