(02-02) ตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง/ 3 ศูนย์สำรองตียง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายปช ชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 19 กพ 61 14,216.00
2มีนาคมจ่ายปช คก พัฒนาและกำกับคุณภาพบริการ ตรวจประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยตรวจห้องปฎิบัติการ เอชไอวี 15 มีค 613,200.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 17,416.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 82,584.00 บาท