(02-02) ตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง/ 3 ศูนย์สำรองตียง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายปช ชี้แจงเกณฑ์การตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 19 กพ 61 14,216.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 14,216.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 85,784.00 บาท