(02-05) ชี้แจง กำหนดแนวทางการพัฒนาหน่วยบริการภาคเอกชน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 50,000.00 บาท