(05-02) โครงการประชุมชี้แจงผู้ให้รหัส (Coder) การตรวจสอบเวชระเบียนภายหลังการจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ (Coding Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 111,880.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช ชี้แจงผู้ให้รหัส การตรวจสอบเชระเบียน 20พย60 39,136.00
2ธันวาคมจ่ายบจก ภัทรท่าแพ (รร.อโมร่าท่าแพ) จัดปช 20 พย60 28,000.00
3ธันวาคมรร ดิเอมเพลส จัดปช 30พย60 ยอด 108477 ตัด 05-01 ยอด 1001088,369.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 75,505.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 36,375.00 บาท