(05-03) การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วยใน(Coding Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 5,411,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.วสด.ปช.6-7ธค.603,440.00
2ธันวาคมจ่ายปช คก พัฒนาตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ 6-7 ธค 60 59,800.00
3ธันวาคมชม.ค่าตอบแทนเวช.Coding Audit.6-7/12/60958,720.00
4ธันวาคมจ่ายบจก ช้างคลานเวย์ (เดอะปาร์ค) ค่าจัดปช 6-7 ธค 6094,800.00
5ธันวาคมชม.บจก.ไปรษณีย์ไทย.ค่าไปรณีย์เดือน ธันวาคม 2560 (หักเฉพาะค่าส่งเวชระเบียนกลับคืน)7,150.00
6มกราคมจ่าวิลาวรรณ จูแวน จ้างเตรียมเวชระเบียน 30,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,153,910.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 4,257,490.00 บาท