(05-04) การตรวจสอบเวชระเบียนผู้ป่วย(Billing Audit)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 875,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่าย ปช ตรวจสอบเวชระเบียน 30-31 มค 61 20,488.00
2กุมภาพันธ์ชม.บจก.ช้างคลานเวย์.Billing Audit.30-31มค.6137,700.00
3กุมภาพันธ์ชม.ค่าตอบแทนเวช.Billing Audit.30-31มค61269,700.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 327,888.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 547,512.00 บาท