(09-01) สนับสนุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไก อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 840,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการ อปสข 30ตค 60 98,594.00
2พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค7/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 608,600.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช คณะกรรมการคัดเลือกสรรหา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 28พย60 7,624.00
4ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค8/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 256011,400.00
5ธันวาคมจ่ายปช อปสข 8 ธค 60 97,609.00
6มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค1/2561 วันที่ 19 มกราคม 25619,200.00
7มกราคมปช อปสข 19 มค 61108,618.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 341,645.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 498,355.00 บาท