(09-01) สนับสนุนการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าผ่านกลไก อปสข.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 851,731.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะอนุกรรมการ อปสข 30ตค 60 98,594.00
2พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค7/2560 วันที่ 30 ตุลาคม 608,600.00
3พฤศจิกายนจ่ายปช คณะกรรมการคัดเลือกสรรหา อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ 28พย60 7,624.00
4ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค8/2560 วันที่ 8 ธันวาคม 256011,400.00
5ธันวาคมจ่ายปช อปสข 8 ธค 60 97,609.00
6มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา อปสข.ค1/2561 วันที่ 19 มกราคม 25619,200.00
7มกราคมปช อปสข 19 มค 61108,618.00
8มีนาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.อปสข.ครั้งที่ 2/2561.21 มีนาคม 256111,800.00
9มีนาคมปช อปสข 2 มีค 61106,290.00
10พฤษภาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนา.อปสข.ครั้งที่ 3/2561.18 พฤษภาคม 25619,600.00
11พฤษภาคมปช อปสข 18 พค 61110,098.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 579,433.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 272,298.00 บาท