(09-02) เพิ่มความร่วมมือทำงานร่วมกับภาคี เครือ ข่ายผ่านคณะทำงานกำหนด แนวทางการใช้จ่ายเงิน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุขระดับเขต (เชียงใหม่)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจ่ายปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงินกองทุนของหน่วยบริการ 30 ตค60 6,052.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 6,052.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 93,948.00 บาท