(11-01) ประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ 8 จังหวัด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 600,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิคพริ้นติ้ง.ค่าจ้างสำเนาเอกสารประชุมชี้แจงกองทุน5,000.00
2พฤศจิกายนรร ดิเอมเพรส ปช ชี้แจง จ ชม ,ลพ 15 พย60168,000.00
3พฤศจิกายนจ่ายบจก สวนหมอกคำ ค่าจัดปช 28 พย 60 มส 38,620.00
4ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันฯ จ.เชียงราย วันที่ 17 พย 60 95,610.00
5ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงบริหารกองทุน 23พย60-7ธค60 161,260.00
6ธันวาคมจ่ายบจก โรงแรมเกทเวย์ ค่าจัดปช สัญจร 6 ธค 60 33,520.00
7ธันวาคมจ่ายบจก เวียงลคอร ค่าจัดปช ชี้แจงสัญจร 7 ธค 60 52,000.00
8มกราคมจ่ายปช ชี้แจงระบบลงทะเบียนและงานสารสนเทศงานทะเบียนสิทธิหลักประกันฯ 8 -29 ธค 60 ยอด40,140 ตัด 06-02=37980 /11-01=21602,160.00
9กุมภาพันธ์จ่ายปช ทบทวนงานประจำด้วยกระบวนการคุณภาพ 13 กพ 61 รร สวนทวีชล 4,850.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 561,020.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 38,980.00 บาท