(12-01) ประชุมทบทวนการบริหารจัดการคุณภาพสู่งานประจำของ สปสช เขต 1 เชียงใหม่ จนถึงกระบวนการของเวทีนำเสนอผลงาน
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร 28 ชุด.ประชุม APOS.สวนทวีชล.13/2/611,358.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,358.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 98,642.00 บาท