(15-01) ประชุมปรับแผน 2 ครั้ง ทำแผนปี 62 1 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 200,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1มีนาคมปช.ปรับแผนการดำเนินงานปี 2561 ครั้งที่ 1/2561.27-28กพ.6117,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 17,500.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 182,500.00 บาท