(15-01) ประชุมปรับแผน 2 ครั้ง ทำแผนปี 62 1 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 200,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 200,000.00 บาท