(19-01) Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล ดท ปช อบรม วิเคราะห์ข้อมูลโรงพยาบาล 7-9 กพ61 18,160.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 18,160.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 81,840.00 บาท