(20-01) ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต / จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าถึงระบบบำบัดทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า / ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการ 5 หน่วย
งบประมาณหลังการปรับแผน : 337,600.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย.ปช.คณะกรรมการไตระดับเขต1 วันที่ 3 ตค.6014,976.00
2ตุลาคมจ่าย ปช ชี้แจงแนวทางการจัดบริการล้างไตผ่านช่องท้องและตรวจประเมินหน่วยบริการ พะเยา 11 ตค 6018,908.00
3พฤศจิกายนปช กรรมการไต 21 พย 6019,576.00
4ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการจัดบริการล้างไตผ่านทางช่องท้อง 1 ธค 60 9,698.00
5ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.ไตวาย 15 ธค.6011,602.50
6ธันวาคมรร ดิเอมเพรส จัด ปช ชี้แจงไต 15ธค6041,650.00
7ธันวาคมปช คณะกรรมการไต 19 ธค 6013,160.00
8มกราคมจ่ายปช คณะกรรมการไต วันที่ 23 มค61 16,694.00
9กุมภาพันธ์จ่ายสิริพร ดท ตรวจประเมินคุณภาพหน่วยบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 12-13 กพ 61 ชร 7,830.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 154,094.50 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 183,505.50 บาท