(23-01) ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดและเขต เพื่อจัดหาบริการที่มีคุณภาพ (แพทย์แผนไทย,ปฐมภูมิ,Palliative) และ เยี่ยมประเมินหน่วยบริการตามเกณฑ์ PCC และเชื่อมโยงระบบ DHS จำนวน 103 อำเภอ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 681,320.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์กราฟฟิค.สำเนาเอกสาร.ปช.15 ธค.60.ธนพล404.80
2ธันวาคมรร เดอะปาร์ค จัดปช ประมวลข้อมูล ปฐมภูมิ 15ธค 6013,660.00
3ธันวาคมจ่ายปช ประมวลผลข้อมูลตามโครงสร้างหลัก 15 ธค 60 22,194.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 36,258.80 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 645,061.20 บาท