(24-01) จัดประชุมสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.ทารกแรกเกิด.20 กพ 616,900.00
2กุมภาพันธ์รร แม่ปิง จัดปช 20 กพ6167,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 74,400.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 25,600.00 บาท