(24-01) จัดประชุมสร้างความเข้าใจสิทธิประโยชน์และโปรแกรมการบันทึกข้อมูล
งบประมาณหลังการปรับแผน : 98,920.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์ชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.ทารกแรกเกิด.20 กพ 616,900.00
2กุมภาพันธ์รร แม่ปิง จัดปช 20 กพ6167,500.00
3กุมภาพันธ์ปช การบันทึกข้อมูลคัดกรองความผิดปกติของหญิงตั้งครรภ์ 20กพ6124,520.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 98,920.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 0.00 บาท