(28-01) พัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ได้แก่ กลุ่ม NGO เครือข่ายศอร. กรมราชทัณฑ์ กรมควบคุมโรค สสจ. หน่วยบริการ และ พัฒนาความเข้มแข็งคณะทำงานด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS ประชุมคณะทำงาน 1 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 135,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสารปช.Hiv.25ธค.603,600.00
2ธันวาคมจ่ายปช ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบบริการป้องกันการติดเชื้อ HIV 25 ธค 60 58,312.00
3มกราคมชม.จ่าย โรงแรมศิรินาถการเด้น.ปช.Hiv.25 ธค 6028,150.00
4มกราคมชม.หจก.เจอาร์.สำเนาเอกสาร.ปช.29 มกราคม 611,025.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คก พัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการเชื้อวัณโรค 29 มค 61 32,134.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 123,221.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 11,779.00 บาท