(29-01) บริหารจัดการโรคต้อกระจก 1. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อจัดสรรโควต้า 2. ประชุมคณะทำงานต้อกระจกเพื่อติดตามการดำเนินงานผ่าตัดตามโควต้า 3. ประชุมสรุปงานโรคต้อกระจก
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะทำงานโรคต้อกระจก ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 30มค61 39,048.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 39,048.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 60,952.00 บาท