(29-04) บริหารจัดการการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังในชุมชน 1. สร้างคามเข้าใจการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน และประชุมจัดสรร
งบประมาณหลังการปรับแผน : 130,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช คก บริหารจัดการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง 16 ตค 60 42,338.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 42,338.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 87,662.00 บาท