(31-01) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหน้าที่และสิทธิหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิตามกฎหมายในกลุ่มให้บริการและผู้รับบริการเขต ๑ เชียงใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 471,250.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ตค.605,000.00
2ตุลาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.ตค.603,000.00
3ตุลาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.ตค.607,500.00
4ตุลาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.ตค.605,350.00
5ตุลาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.ตค.605,350.00
6ตุลาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.ตค.607,500.00
7พฤศจิกายนชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.พย.605,000.00
8พฤศจิกายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.พย.602,400.00
9พฤศจิกายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.พย.607,500.00
10พฤศจิกายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.พย.605,350.00
11พฤศจิกายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.พย.605,350.00
12พฤศจิกายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.พย.607,500.00
13ธันวาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.ธค.605,000.00
14ธันวาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.ธค.602,400.00
15ธันวาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.ธค.607,500.00
16ธันวาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.ธค.605,350.00
17ธันวาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.ธค.605,350.00
18ธันวาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.ธค.607,500.00
19มกราคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.มค.615,000.00
20มกราคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มค.617,500.00
21มกราคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มค.615,350.00
22มกราคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มค.615,350.00
23มกราคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มค.617,500.00
24มกราคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มค.612,400.00
25กุมภาพันธ์ชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กพ.615,000.00
26กุมภาพันธ์ชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กพ.612,400.00
27กุมภาพันธ์ชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กพ.617,500.00
28กุมภาพันธ์ชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กพ.615,350.00
29กุมภาพันธ์ชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.กพ.615,350.00
30กุมภาพันธ์ชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.กพ.617,500.00
31มีนาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.มีค.615,000.00
32มีนาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มีค.612,400.00
33มีนาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มีค.617,500.00
34มีนาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มีค.615,350.00
35มีนาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มีค.615,350.00
36มีนาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มีค.617,500.00
37เมษายนชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.เมย.615,000.00
38เมษายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.เมย.612,400.00
39เมษายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.เมย.617,500.00
40เมษายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.เมย.615,350.00
41เมษายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.เมย.615,350.00
42เมษายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.เมย.617,500.00
43พฤษภาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.พค.615,000.00
44พฤษภาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.พค.613,000.00
45พฤษภาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.พค.617,500.00
46พฤษภาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.พค.615,350.00
47พฤษภาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.พค.615,350.00
48พฤษภาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.พค.617,500.00
49มิถุนายนชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.มิย.615,000.00
50มิถุนายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.มิย.612,400.00
51มิถุนายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.มิย.617,500.00
52มิถุนายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.มิย.615,350.00
53มิถุนายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.มิย.615,350.00
54มิถุนายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.มิย.617,500.00
55กรกฎาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กค.615,000.00
56กรกฎาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กค.613,000.00
57กรกฎาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กค.617,500.00
58กรกฎาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กค.615,350.00
59กรกฎาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.กค.615,350.00
60กรกฎาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.กค.617,500.00
61สิงหาคมชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.สค.615,000.00
62สิงหาคมชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.สค.612,400.00
63สิงหาคมชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.สค.617,500.00
64สิงหาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.สค.615,350.00
65สิงหาคมชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.สค.615,350.00
66สิงหาคมชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.สค.617,500.00
67กันยายนชม.จ่ายบริษัทเชียงใหม่รายวันจำกัด.ค่าหนังสือพิมพ์.ปจด.กย.615,000.00
68กันยายนชม.จ่ายนส.จรุณี บัวเที่ยง.ค่าจัดรายการ.ปจด.กย.612,400.00
69กันยายนชม.จ่ายนายจารีต หอมมาก.สปอตวิทยุ 105.75 Mhz.ปจด.กย.617,500.00
70กันยายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ AM1476 Khz.ปจด.กย.615,350.00
71กันยายนชม.จ่าย สวท.เชียงใหม่.วิทยุ FM93.25 Khz.ปจด.สค.615,350.00
72กันยายนชม.จ่ายม.เกษตร.สปอตวิทยุ AM612 Khz.ปจด.สค.617,500.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 399,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 72,250.00 บาท