(32-01) ประชุมอนุกรรมการ ม.41 จำนวน 8 จังหวัดx6ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 720,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย สสจ.ลำพูน เบี้ยประชุม ค่าเดินทาง จัดปช.ม.41 วันที่ 11 ตค 6010,230.00
2พฤศจิกายนจ่ายสสจ ลำปาง สนับสนุนจัดปข ม 41 วันที่ 19ตค60 8,900.00
3พฤศจิกายนจ่ายสสจ เชียงใหม่ สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 24ตค60 10,106.00
4พฤศจิกายนจ่ายสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 - 8 พย 60 - 10,230.00
5พฤศจิกายนจ่ายสสจ.น่าน จัด ปช ม41 -19 ตค 60- 12,500.00
6ธันวาคมจ่ายสสจ เชียงใหม่ สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 22 พย60 11,343.00
7ธันวาคมจ่ายสสจ เชียงราย สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 27พย60 18,900.00
8ธันวาคมจ่ายสสจ พะเยา จัดปช ม 41 วันที่ 6 ธค 60 10,390.00
9ธันวาคมจ่ายสสจ ชร จัดปช ม 41 วันที่ 11 มค 61 19,700.00
10มกราคมจ่ายสสจ ลำปาง สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 22 พย60 8,900.00
11มกราคมจ่ายสสจ ลำพูน จัดปช ม 41 -21 ธค 60- 7,950.00
12มกราคมจ่ายสสจ น่าน ค่าจัดปช ม 41 - 8 ธค 60- 10,450.00
13มกราคมจ่ายสสจ ชม ค่าจัด ปช ม 41 -21 ธค 60- 6,897.00
14มกราคมจ่ายสสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 18ธค6013,792.00
15มกราคมจ่ายสสจ ลำปาง ค่าจัดปช ม 41 - 5 มค 61- 7,400.00
16กุมภาพันธ์สสจ ลพ จัดปช ม 41 วันที่ 30มค618,300.00
17กุมภาพันธ์สสจ ชม จัดปช ม 41 วันที่ 30 มค 6110,484.00
18กุมภาพันธ์สสจ ลำพูน จัดปช ม 41 วันที่ 22 กพ 6110,230.00
19กุมภาพันธ์สสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 15 มค 6110,941.00
20มีนาคมจ่ายสสจ แม่ฮ่องสอน จัดปช ม 41 วันที่ 6 มีค 61 10,892.00
21มีนาคมจ่ายสสจ แพร่ จัดปช ม 41 วันที่ 27กพ61 12,728.00
22มีนาคมสสจ ชม จัดปช ม 41 วันที่13มีค619,188.00
23มีนาคมจ่ายสสจ เชียงราย สนับสนุนจัดปช ม 41 วันที่ 19 มีค 61 25,110.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 265,561.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 454,439.00 บาท