(32-02) ประชุมอนุกรรมการฯ กรณีผุ้ให้บริการได้รับความเสียหายจากการบริการ 12 ครั้ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 170,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคมจ่าย ปช.คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง กรณีผู้ให้ วันที่ 4 ตค.6013,892.00
2พฤศจิกายนจ่ายปช อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 1 พย 60 11,452.00
3ธันวาคมจ่ายปช อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ 6 ธค 60 11,452.00
4มกราคมจ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง กรณีผู้ให้ วันที่ 10 มค 61 11,452.00
5กุมภาพันธ์จ่ายปช คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง 14 กพ 61 13,252.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 61,500.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 108,900.00 บาท