(33-01) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 801,040.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.ชี้แจงแนวทางฯ30พย-1ธค60 (เนื่องจาก 33-04 งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมาตัด 33-01 เท่ากับ 1040 บาท) จัดร่วมกับเกียรติทนงศักดิ์ เป็นค่าอาหาร1,040.00
2เมษายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00508147,603.00
3พฤษภาคมชม.ศปสง.พะเยา.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00506120,000.00
4พฤษภาคมรร ดิเอมเพลส จัด ปช 5-6 พค 61159,000.00
5พฤษภาคมจ่ายปช ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและวางแผนความร่วมมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจ 5-6 พค 6195,072.00
6มิถุนายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A0050836,901.00
7มิถุนายนชม.ศปสง.พะเยา.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A0050630,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 589,616.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 211,424.00 บาท