(33-01) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,190,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.ชี้แจงแนวทางฯ30พย-1ธค60 (เนื่องจาก 33-04 งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมาตัด 33-01 เท่ากับ 1040 บาท) จัดร่วมกับเกียรติทนงศักดิ์ เป็นค่าอาหาร1,040.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 1,040.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,188,960.00 บาท