(33-01) สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ50(5) 17 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,190,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ธันวาคมชม.บจก.ช้างคลานเวย์.ปช.ชี้แจงแนวทางฯ30พย-1ธค60 (เนื่องจาก 33-04 งบประมาณไม่เพียงพอ จึงมาตัด 33-01 เท่ากับ 1040 บาท) จัดร่วมกับเกียรติทนงศักดิ์ เป็นค่าอาหาร1,040.00
2เมษายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00508147,603.00
3มิถุนายนชม.ศปสง.เชียงใหม่.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A0050836,901.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 185,544.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,004,456.00 บาท