(33-02) สนับสนุน/พัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 26 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 1,164,475.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1เมษายนชม.กลไกศูนย์.คก.รับฟังความเห็น.ง.1/2.61A00513400,000.00
2เมษายนชม.ศปสง.เชียงราย.คก.รับฟังความคิดเห็น.ง.1/2.61A0442120,560.00
3พฤษภาคมชม.ศปสง.น่าน.คก.สร้างการรับรู้.ง.1/2.61A00514114,752.00
4พฤษภาคมชม.ศปสง.เชียงราย.คก.ประสานความร่วมม.ง.1/2.61A00557136,268.00
5มิถุนายนชม.กลไกศูนย์.คก.รับฟังความเห็น.ง.2/2.61A00513100,000.00
6มิถุนายนชม.ศปสง.น่าน.คก.สร้างการรับรู้.ง.2/2.61A0051428,688.00
7มิถุนายนชม.ศปสง.เชียงราย.คก.รับฟังความคิดเห็น.ง.2/2.61A044230,140.00
8กรกฎาคมชม.ศปสง.เชียงราย.คก.ประสานความร่วมม.ง.2/2.61A0055734,067.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 964,475.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 200,000.00 บาท