(33-02) สนับสนุน/พัฒนาศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จำนวน 26 แห่ง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 2,340,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1เมษายนชม.กลไกศูนย์.คก.รับฟังความเห็น.ง.1/2.61A00513400,000.00
2มิถุนายนชม.กลไกศูนย์.คก.รับฟังความเห็น.ง.2/2.61A00513100,000.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 500,000.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 1,840,000.00 บาท