เลือกช่วงเวลาของการออกรายงาน
ปีงบประมาณ : Cluster หรือบุคคลที่ต้องการติดตาม : (ชื่อกิจกรรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง)

ลำดับ cluster รหัส/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เดือนดำเนินการ
ตุลาคม 2561 พฤศจิกายน 2561 ธันวาคม 2561 มกราคม 2562 กุมภาพันธ์ 2562 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 พฤษภาคม 2562 มิถุนายน 2562 กรกฎาคม 2562 สิงหาคม 2562 กันยายน 2562
13รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (01-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และเขต (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
(182,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.0091,000.000.000.000.000.0091,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป100.00100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ181,900.00-100.000.0091,000.000.000.000.000.0091,000.000.000.000.000.00
25รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (01-02)
สื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
(100,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.00
35รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (01-03)
ประชุมส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนท้องถิ่นในการจัดบริการสำหรับผู้ต้องขัง (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
(70,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ70,000.000.000.0070,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
42รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (01-04)
ประชุมและตรวจประเมินสถานบริการเรือนจำ 23 แห่ง (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
(194,020 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.0044,020.00100,000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ194,020.000.000.0044,020.00100,000.000.0050,000.000.000.000.000.000.000.00
52รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (01-05)
ประชุมพัฒนาฐานข้อมูลลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
(99,180 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.0099,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ99,180.000.000.0099,180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
63รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (02-01)
ประชุมภาคีเครือข่ายการจัดบริการระดับจังหวัด และเขต (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
(70,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.0035,000.000.000.000.000.0035,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ70,000.000.000.000.000.0035,000.000.000.000.000.0035,000.000.000.00
75รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (02-02)
ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมถวายความรู้ให้แก่พระนักสื่อสาร/พระนักพัฒนา /พระสังฆาธิการ /พระคิลานุปัฎฐากฯ ระดับเขต (Health literacy) จนถึงกระบวนการถอดบทเรียน (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
(200,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.000.000.000.000.0020,000.00180,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ200,000.000.000.000.000.000.000.0020,000.00180,000.000.000.000.000.00
82รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (02-03)
ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนพระสงฆ์ในกลุ่ม cup pcu เพื่อให้พระสงฆ์ในพื้นที่ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
(100,000 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.00
93รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (04-01)
ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2562 การบันทึกข้อมูลบริการ FS ผ่านโปรแกรม พร้อมสนับสนุนคู่มือการใช้งานโปรแกรม แก่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(100,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
103รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (04-02)
ประชุมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบข้อมูลจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(50,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ50,000.000.000.000.000.000.000.000.0050,000.000.000.000.000.00
115รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (04-03)
สื่อสารสร้างความเข้าใจการรับบริการกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มประกันสังคม กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
(100,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ100,000.000.000.00100,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
123รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (04-04)
ประชุมบูรณาการงาน P&P ในพื้นที่ พชอ.
(150,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ150,000.000.000.000.000.000.00150,000.000.000.000.000.000.000.00
135รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (05-01)
สนับสนุนกลไกการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ LTC ในระดับพื้นที่ร่วมกับ พอช. 8 จังหวัด
(800,000 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.00800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ800,000.000.000.000.00800,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
145รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (05-02)
อบรมให้ความรู้วิทยากรพี่เลี้ยง ครูก.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเชี่ยวชาญ ในระดับนโยบาย รวมถึง สนับสนุนการกำกับติดตามการดำเนินงาน กลุ่มพี่เลี้ยงครู ก. ระดับอำเภอทั่วไป
(3,524,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00400,000.002,390,000.000.00587,200.000.00146,800.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ3,524,000.000.00400,000.002,390,000.000.00587,200.000.00146,800.000.000.000.000.000.00
155รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (05-03)
ประชุมร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (สสจ. ศูนย์อนามัย COC ท้องถิ่นจังหวัด) 6 ครั้ง สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการ (Long Term Care : LTC)
(162,000 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล27,000.000.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.00
ยอดใช้ไป25,066.000.0025,066.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ136,934.0027,000.00-25,066.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.0027,000.000.00
165รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (05-04)
ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน LTC ก่อนเข้าร่วมโครงการ
(97,200 บาท)
นางสาวเครือออน มานิตยกูล0.000.000.000.0097,200.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ97,200.000.000.000.000.0097,200.000.000.000.000.000.000.000.00
171รหัสเบิกจ่าย : I-62-4-01-531-01-2 (08-01)
ประชุมคณะทำงาน ๕ x ๕ จำนวน 4 ครั้ง /ปี
(108,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา27,000.000.0027,000.000.000.000.0027,000.000.0027,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป9,524.000.009,524.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ98,476.0027,000.00-9,524.0027,000.000.000.000.0027,000.000.0027,000.000.000.000.00
181รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (09-01)
ชี้แจงกองทุนภาพรวมปี 2562 และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปี 2561
(540,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.00100,000.00100,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป425,425.000.00425,425.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ114,575.000.00-325,425.00100,000.00340,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
195รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (09-02)
ชี้แจงการเบิกจ่ายสิทธิ อปท. / การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น LTC รวมถึงกระตุ้นการจัดบริการในกลุ่มเปราะบาง
(896,400 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.00448,200.00448,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป156,350.000.00156,350.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ740,050.000.00291,850.00448,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
203รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (09-03)
ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์วัคซีน 2 ครั้งเพื่อจัดสรรโควต้า และชี้แจงแนวทางประจำปี
(108,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.000.000.000.0020,000.0088,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ108,000.000.000.000.000.000.0020,000.0088,000.000.000.000.000.000.00
213รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (09-04)
ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์มะเร็งและการเบิกจ่ายชดเชยตามProtocol มะเร็ง และยาจ2
(117,000 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.000.00117,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ117,000.000.000.00117,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
223รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (09-05)
ประชุมชี้แจงหน่วยบริการฟอกไตเทียม กรณีขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่
(27,000 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์0.000.0027,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ27,000.000.000.0027,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
231รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (10-01)
ประชุมและนิเทศงานในหน่วยงานและหน่วยบริการในพื้นที่รับผิดชอบ 8 ครั้ง 8 จังหวัด
(10,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ10,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,000.000.000.00
243รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (10-02)
ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะพื้นที่
(45,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.000.000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ45,000.000.000.000.000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.00
253รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (11-01)
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม ตามวาระดำเนินการ และประชุมเพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายชดเชยในระดับเขต
(270,000 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.0030,000.000.00135,000.000.0030,000.000.000.0030,000.000.0030,000.0015,000.00
ยอดใช้ไป39,000.000.0039,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ231,000.000.00-9,000.000.00135,000.000.0030,000.000.000.0030,000.000.0030,000.0015,000.00
263รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (11-02)
ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการผ่าตัดต้อกระจก ตามวาระประจำ
(151,200 บาท)
นางนงนุช แสนชัชวาล0.000.0042,000.000.000.0042,000.000.000.0042,000.000.000.0025,200.00
ยอดใช้ไป44,518.000.0044,518.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ106,682.000.00-44,518.0042,000.000.000.0042,000.000.000.0042,000.000.000.0025,200.00
273รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (11-03)
ประชุมคณะกรรมการไตระดับเขต วาระประจำ และตรวจขึ้นทะเบียน ประเมินคุณภาพหน่วยบริการฯ
(303,840 บาท)
นางสาวสิริพร เว๊าะบ๊ะห์21,000.0021,000.0021,000.0021,000.0046,920.0046,920.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
ยอดใช้ไป41,314.0023,288.0018,026.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ262,526.00-2,288.002,974.0021,000.0021,000.0046,920.0046,920.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.00
284รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (12-01)
Individual Development Plan บุคลากร สปสช. เขต 1 เชียงใหม่ 10 คน/ปีตามผลการประเมินสมรรถนะประจำปี
(90,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ90,000.000.000.000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.0015,000.000.000.000.00
294รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (12-02)
อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่บุคลากร สปสช.เขต 1
(5,400 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.005,400.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ5,400.000.000.000.000.000.005,400.000.000.000.000.000.000.00
304รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (12-03)
อบรมพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเรื่องจิตใจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร (Soft Side Management) และค่านิยมองค์กร
(45,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ45,000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.000.000.000.00
314รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (12-04)
อบรมพัฒนา ด้านระบบควบคุมภายใน ให้แก่บุคลากรสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่
(45,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร0.000.000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ45,000.000.000.000.000.000.000.000.0045,000.000.000.000.000.00
321รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (13-01)
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากร นำเครื่องมือ การจัดการคุณภาพ AOPS PDCA A$ report ) tools R2R KM ไปใช้ภายในงานประจำ
(45,000 บาท)
นางสาวชุติกานต์ สุริยะ0.000.000.000.000.0025,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป8,500.008,500.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ36,500.00-8,500.000.000.000.000.0025,000.0020,000.000.000.000.000.000.00
331รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (14-01)
ประชุมปรับแผนดำเนินงานระหว่างปี 2562 และทำแผนดำเนินงานปี 2563
(43,200 บาท)
นายธนพล มีอุดร0.000.000.000.000.0018,000.000.0025,200.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ43,200.000.000.000.000.000.0018,000.000.0025,200.000.000.000.000.00
343รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (15-01)
ประชุมคณะทำงาน/ชี้แจงมติดตาม ประเมินผล และจัดทำชุดข้อมูล กำกับการจัดบริการตามกองทุนโรคเรื้อรัง ปฐมภูมิ แผนไทย โรคเฉพาะ (NCD clinic plus /CVD/CKD)
(396,000 บาท)
นายศตกร ธนูสนธิ์0.0016,000.0050,000.000.000.000.00150,000.00150,000.0030,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ396,000.000.0016,000.0050,000.000.000.000.00150,000.00150,000.0030,000.000.000.000.00
353รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (15-02)
ประชุมพัฒนาเครือข่ายการป้องกัน ดูแล ผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS และคณะทำงานพัฒนาความเข้มแข็งด้านบริการผู้ติดเชื้อวัณโรค HIV/AIDS
(153,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ0.0031,500.0072,000.009,000.000.009,000.0031,500.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ153,000.000.0031,500.0072,000.009,000.000.009,000.0031,500.000.000.000.000.000.00
363รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (15-03)
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและกำกับติดตามผลงานการดูผู้ป่วยจิตเวชในชุมชน ประชุมคณะทำงานจิตเวช 2 ครั้งต่อปี
(72,000 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ36,000.000.000.000.000.000.000.000.0036,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ72,000.0036,000.000.000.000.000.000.000.000.0036,000.000.000.000.00
373รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (15-04)
ประชุมร่วมกับservice plan,สสจ.,เขตสุขภาพที่ 1เพื่อจัดสรรโควต้าการคัดกรองเมร็งลำไส้แต่ละจังหวัด
(43,200 บาท)
ภญ.สรัญญา สุนันต๊ะ0.0043,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ43,200.000.0043,200.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
382รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (16-01)
ประชุมและตรวจประเมินหน่วยบริการเอกชน 5 แห่ง Non Cap 3 แห่ง หน่วยบริการไม่ผ่านเกณฑ์ 5 แห่ง หน่วยบริการใหม่ 3 แห่ง
(351,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.0050,000.0098,000.0090,000.0065,000.0048,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ351,000.000.000.000.0050,000.0098,000.0090,000.0065,000.0048,000.000.000.000.000.00
392รหัสเบิกจ่าย : I-62-2-01-531-01-2 (16-02)
ประชุมและชี้แจงเกณฑ์การประเมินหน่วยบริการคณะกรรมการและกลุ่มย่อย
(71,550 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.0071,550.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ71,550.000.000.000.0071,550.000.000.000.000.000.000.000.000.00
402รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (18-01)
การประชุมเพื่อกำกับตามผลการเบิกจ่ายเงินกองทุนและสะท้อนกลับข้อมูลหน่วยบริการ
(50,300 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.000.000.0050,300.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป21,888.0021,888.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ28,412.00-21,888.000.000.000.000.000.0050,300.000.000.000.000.000.00
412รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (18-02)
ประชุมและชี้แจงแผนการพัฒนาเขตเมืองเชียงใหม่
(19,000 บาท)
นายขจรศักดิ์ เกษมกิตติ์ธนากุล0.000.000.000.000.0019,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ19,000.000.000.000.000.000.0019,000.000.000.000.000.000.000.00
425รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (19-01)
ประชุมอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้ให้บริการได้รับความเสียหาย
(162,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล13,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00
ยอดใช้ไป24,704.0011,452.0013,252.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ137,296.002,048.00248.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.0013,500.00
435รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (19-02)
ประชุมอนุกรรมการฯม.41
(750,600 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์62,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.00
ยอดใช้ไป69,059.0012,817.0056,242.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ681,541.0049,733.006,308.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.0062,550.00
445รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (20-01)
พัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในสถานศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้หน้าที่และสิทธิให้แก่เยาวชนนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในโรงเรียน (ยสร.)
(180,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.0090,000.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป78,594.000.0078,594.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ101,406.000.00-78,594.0090,000.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
455รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (20-02)
พัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายนักสื่อสารหลักประกันสุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเพิ่มการรับรู้การเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
(90,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.0090,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป78,288.008,688.0069,600.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ11,712.00-8,688.0020,400.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
465รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (20-03)
ประเมินการรับรู้เรื่องสิทธิและประเมินความพึงพอใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการต่อ ที่มีต่อระบบหลักประกันสุขภาพ ปี 2562 พื้นที่ สปสช.เขต 1
(72,000 บาท)
นางสาวมนัสชนก ณ มงคล0.000.0072,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ72,000.000.000.0072,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
472รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (21-01)
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานทะเบียนให้เกิดการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562
(114,300 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.0070,000.0044,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ114,300.000.0070,000.0044,300.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
482รหัสเบิกจ่าย : I-62-1-01-531-01-2 (21-02)
นำร่องคนไทยรู้สิทธิเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงสิทธิและการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิหลักประกันฯในกลุ่มเปราะบาง(คนในเขตเมือง) จ.เชียงใหม่
(26,064 บาท)
นายมงคล โนจนานฤดม0.000.000.000.0010,000.000.0016,064.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ26,064.000.000.000.000.0010,000.000.0016,064.000.000.000.000.000.00
493รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (22-01)
ประชุมคกก.บริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการ (QOF) และประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดสรรและกำกับติดตาม
(118,800 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.0021,000.000.000.000.000.000.0097,800.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ118,800.000.000.0021,000.000.000.000.000.000.0097,800.000.000.000.00
503รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (23-01)
แต่งตั่งคกก.ติดตามการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับเขต และประชุม คกก.ฯ 2 ครั้ง
(90,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.000.0045,000.000.000.0045,000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ90,000.000.000.0045,000.000.000.0045,000.000.000.000.000.000.000.00
512รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (24-01)
การประชุมคณะทำงาน UCEP จำนวน 2 ครั้ง
(45,000 บาท)
นายณัฏฐธร มโนวร0.000.0022,500.000.000.000.000.000.0022,500.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ45,000.000.000.0022,500.000.000.000.000.000.0022,500.000.000.000.00
522รหัสเบิกจ่าย : D-62-3-01-531-01-2 (25-01)
ลงพื้นที่ กำกับติดตาม สอบถามปัญหา และสร้างความเข้าใจการดำเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการ อปท.
(72,900 บาท)
นายเทพวิจิตร ลาสุนนท์0.000.000.000.0072,900.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ72,900.000.000.000.000.0072,900.000.000.000.000.000.000.000.00
535รหัสเบิกจ่าย : I-62-4-01-531-01-2 (28-01)
สนับสนุนศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน และองค์กรเอกชนอื่น 8 จังหวัด ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ ตามแนวทางการสนับสนุนองค์กรช
(1,543,806 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.001,235,045.000.000.000.000.000.00308,761.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,543,806.000.000.001,235,045.000.000.000.000.000.00308,761.000.000.000.00
545รหัสเบิกจ่าย : I-62-4-01-531-01-2 (28-02)
สนับสนุนหน่วย 50(5) กลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 9 ด้าน และองค์กรเอกชนอื่น 8 จังหวัด ในการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและพัฒนางานด้านหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ ตามแนวทางการสนับสนุนองค์กรชุมชน องค์กรเอกชน ภาคเอกชน
(756,194 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.00604,955.000.000.000.000.000.00151,239.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ756,194.000.000.00604,955.000.000.000.000.000.00151,239.000.000.000.00
555รหัสเบิกจ่าย : I-62-4-01-531-01-2 (28-03)
สนับสนุนกลไกเครือข่ายศูนย์ประสานงานระดับเขต ประชุมชี้แจงและสนับสนุนการดำเนินงาน ติดตามและประเมินการดำเนินงานเครือข่ายภาคประชาชน ร่วมกับคณะทำงานการมีส่วนร่วม/คณะทำงาน 50(5) และหน่วยงานวิชาการภายนอก
(400,000 บาท)
นายสุคนธ์วิชญ์ นิภานนท์0.000.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ400,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00400,000.000.000.00
565รหัสเบิกจ่าย : I-62-4-01-531-01-2 (29-01)
จัดเวทีการประชุมระดับพื้นที่ฯ/MOU,รับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เชิงประเด็นฯ ประเด็นตามนโยบายฯ จุดเน้นตามยุทธศาสตร์ฯ ประชุมคณะทำงานวิชาการ
(990,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.000.0080,000.000.00300,000.00250,000.00100,000.0080,000.000.00180,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ990,000.000.000.0080,000.000.00300,000.00250,000.00100,000.0080,000.000.00180,000.000.000.00
572รหัสเบิกจ่าย : D-62-3-01-531-01-2 (31-01)
ประชุมชี้แจง และดำเนินการตรวจสอบ การจ่ายชดเชยและคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค (Quality/Clinical Audit)
(4,091,040 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.000.002,663,040.00916,000.00512,000.000.000.000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ4,091,040.000.000.002,663,040.00916,000.00512,000.000.000.000.000.000.000.000.00
582รหัสเบิกจ่าย : I-62-3-01-531-01-2 (32-01)
พัฒนาระบบตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
(5,616,440 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล0.00166,500.000.001,232,000.0091,000.001,402,440.001,442,500.001,282,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ5,616,440.000.00166,500.000.001,232,000.0091,000.001,402,440.001,442,500.001,282,000.000.000.000.000.00
592รหัสเบิกจ่าย : D-62-3-01-531-01-2 (33-01)
จัดจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อสนับสนุนและการติดตามการตรวจสอบเวชระเบียน
(192,000 บาท)
นายทิชากร เลาหกุล16,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
ยอดใช้ไป76,260.008,680.0013,020.0012,400.0011,780.0013,640.0016,740.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ115,740.007,320.002,980.003,600.004,220.002,360.00-740.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.0016,000.00
604รหัสเบิกจ่าย : F-62-5-01-531-01-2 (61-01)
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสำนักงาน ด้านค่าสาธารณูปโภค ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าวัสดุ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ของสำนักงาน 17 รายการ
(1,862,394 บาท)
นางกรกช พิมสาร161,750.00166,750.00151,750.00156,750.00151,750.00156,750.00151,750.00156,750.00151,750.00156,750.00151,750.00148,144.00
ยอดใช้ไป198,473.0128,264.10136,503.913,370.503,370.503,370.503,370.503,370.503,370.503,370.503,370.503,370.503,370.50
คงเหลือ1,663,920.99133,485.9030,246.09148,379.50153,379.50148,379.50153,379.50148,379.50153,379.50148,379.50153,379.50148,379.50144,773.50
614รหัสเบิกจ่าย : F-62-5-01-531-04-2 (62-01)
สนับสนุนการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริหาร สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่กลุ่มที่ 1
(501,840 บาท)
นางกรกช พิมสาร41,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.0041,820.00
ยอดใช้ไป499,800.0027,880.0041,480.0040,800.0038,760.0044,880.0040,800.0038,760.0040,800.0046,920.0038,760.0040,800.0059,160.00
คงเหลือ2,040.0013,940.00340.001,020.003,060.00-3,060.001,020.003,060.001,020.00-5,100.003,060.001,020.00-17,340.00
624รหัสเบิกจ่าย : F-62-5-01-531-04-2 (63-01)
สนับสนุนการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริหาร สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่กลุ่มที่ 2
(221,400 บาท)
นางกรกช พิมสาร18,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.0018,450.00
ยอดใช้ไป221,400.0012,600.0018,900.0018,000.0017,100.0019,800.0018,000.0017,100.0018,000.0020,700.0017,100.0018,000.0026,100.00
คงเหลือ0.005,850.00-450.00450.001,350.00-1,350.00450.001,350.00450.00-2,250.001,350.00450.00-7,650.00
634รหัสเบิกจ่าย : F-62-5-01-531-02-2 (64-01)
สนับสนุนการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง พนักงานโครงการ และผู้สนับสนุนการดำเนินงาน สปสช.เขต ๑ เชียงใหม่
(1,980,000 บาท)
นางกรกช พิมสาร165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00
ยอดใช้ไป302,067.00190,857.00111,210.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ1,677,933.00-25,857.0053,790.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00165,000.00
644รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (65-01)
การจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้านกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมสาธารณสุข ภาคประชาชน และกิจกรรมด้านบริหารจัดการสำนักงาน สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
(829,200 บาท)
นางกรกช พิมสาร69,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.00
ยอดใช้ไป829,200.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.0069,100.00
คงเหลือ0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
651รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (71-01)
ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตจำนวน 6 ครั้ง /ปี
(600,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา120,000.000.00120,000.000.00120,000.000.00120,000.000.00120,000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป128,996.000.0011,650.00117,346.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ471,004.00120,000.00-11,650.002,654.000.00120,000.000.00120,000.000.00120,000.000.000.000.00
665รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (71-02)
จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและภาคประชาชน
(81,000 บาท)
นายเกียรติทนงศักดิ์ จินะศรี0.0027,000.000.000.0027,000.000.000.0027,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ81,000.000.0027,000.000.000.0027,000.000.000.0027,000.000.000.000.000.00
672รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (71-03)
จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน พิจารณางบลงทุนฯ(ค่าเสื่อม)
(265,032 บาท)
นางพูลทรัพย์ โตเจริญวาณิช0.000.00184,050.000.000.0026,994.000.0026,994.000.0026,994.000.000.00
ยอดใช้ไป113,722.0077,186.0036,536.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ151,310.00-77,186.00-36,536.00184,050.000.000.0026,994.000.0026,994.000.0026,994.000.000.00
685รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (71-04)
จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น
(18,000 บาท)
นายประมวล ปาละก้อน0.000.000.000.000.000.000.000.000.0018,000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ18,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0018,000.000.000.00
693รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (71-05)
จัดประชุม คณะทำงานใต้ อปสข.ด้าน การบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมป้องกันโรค ระดับเฉพาะพื้นที่ PPA
(144,000 บาท)
นางสาวจินตนา สันถวเมตต์0.0036,000.000.0036,000.000.0036,000.000.000.000.0036,000.000.000.00
ยอดใช้ไป45,707.0045,707.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ98,293.00-45,707.0036,000.000.0036,000.000.0036,000.000.000.000.0036,000.000.000.00
701รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (72-01)
ประชุมเสริมสร้างความสัมพันธ์และกลไกการทำงานร่วมกันระหว่าง อปสข. และ อคม.
(180,000 บาท)
นายประธาน พงษ์ปา0.000.0090,000.000.000.000.000.0090,000.000.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ180,000.000.000.0090,000.000.000.000.000.0090,000.000.000.000.000.00
713รหัสเบิกจ่าย : I-62-5-01-531-01-2 (73-01)
พัฒนาความเข้มแข็งของคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการฯ ลงเยี่ยมหน่วยบริการ
(265,500 บาท)
นางสาวโชติกา ชูพงษ์เสริฐ13,500.0049,500.000.000.0049,500.000.0013,500.0090,000.0049,500.000.000.000.00
ยอดใช้ไป0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
คงเหลือ265,500.0013,500.0049,500.000.000.0049,500.000.0013,500.0090,000.0049,500.000.000.000.00
รวม792,670.002,082,070.009,635,460.004,358,720.002,671,890.002,923,924.002,891,834.002,864,364.001,560,970.001,270,164.00616,170.00595,764.00
547,007.101,373,996.91261,016.50140,110.50150,790.50148,010.50128,330.50131,270.50140,090.50128,330.50131,270.50157,730.50
245,662.90708,073.099,374,443.504,218,609.502,521,099.502,775,913.502,763,503.502,733,093.501,420,879.501,141,833.50484,899.50438,033.50
รวมรายไตรมาศ12,510,200.009,954,534.007,317,168.002,482,098.00
(17.44%)2,182,020.51(4.41%)438,911.50(5.46%)399,691.50(16.81%)417,331.50
10,328,179.499,515,622.506,917,476.502,064,766.50
รวมทั้งสิ้น32,264,000.00
(10.66%)3,437,955.01
28,826,044.99

ส่งตารางออกเป็น Excel

การกำกับติดตามในภาพรวมปี 2562