(01-01) ประชุมภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด และเขต (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 182,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1ตุลาคม100.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 100.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 181,900.00 บาท