(01-02) สื่อสารและประชาสัมพันธ์ระบบริการสุขภาพผู้ต้องขัง ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 100,000.00 บาท