(01-03) ประชุมส่งเสริมให้มีการใช้เงินกองทุนท้องถิ่นในการจัดบริการสำหรับผู้ต้องขัง (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 70,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 70,000.00 บาท