(01-04) ประชุมและตรวจประเมินสถานบริการเรือนจำ 23 แห่ง (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 194,020.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 194,020.00 บาท