(01-05) ประชุมพัฒนาฐานข้อมูลลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ (ในจุดเน้นผู้ต้องขัง)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 99,180.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 99,180.00 บาท