(02-01) ประชุมภาคีเครือข่ายการจัดบริการระดับจังหวัด และเขต (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 70,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 70,000.00 บาท