(02-02) ประชุมเตรียมความพร้อม ประชุมถวายความรู้ให้แก่พระนักสื่อสาร/พระนักพัฒนา /พระสังฆาธิการ /พระคิลานุปัฎฐากฯ ระดับเขต (Health literacy) จนถึงกระบวนการถอดบทเรียน (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 200,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 200,000.00 บาท