(02-03) ชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนพระสงฆ์ในกลุ่ม cup pcu เพื่อให้พระสงฆ์ในพื้นที่ได้รับบริการตามชุดสิทธิประโยชน์ (ในจุดเน้นพระสงฆ์)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 100,000.00 บาท