(04-01) ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2562 การบันทึกข้อมูลบริการ FS ผ่านโปรแกรม พร้อมสนับสนุนคู่มือการใช้งานโปรแกรม แก่ผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในหน่วยบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 100,000.00 บาท