(04-02) ประชุมประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลกับผู้รับผิดชอบข้อมูลจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 50,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 50,000.00 บาท