(04-03) สื่อสารสร้างความเข้าใจการรับบริการกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มประกันสังคม กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 100,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 100,000.00 บาท