(04-04) ประชุมบูรณาการงาน P&P ในพื้นที่ พชอ.
งบประมาณหลังการปรับแผน : 150,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 150,000.00 บาท