(05-01) สนับสนุนกลไกการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ LTC ในระดับพื้นที่ร่วมกับ พอช. 8 จังหวัด
งบประมาณหลังการปรับแผน : 800,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 800,000.00 บาท