(05-02) อบรมให้ความรู้วิทยากรพี่เลี้ยง ครูก.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอเชี่ยวชาญ ในระดับนโยบาย รวมถึง สนับสนุนการกำกับติดตามการดำเนินงาน กลุ่มพี่เลี้ยงครู ก. ระดับอำเภอทั่วไป
งบประมาณหลังการปรับแผน : 3,524,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 3,524,000.00 บาท