(05-03) ประชุมร่วมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง (สสจ. ศูนย์อนามัย COC ท้องถิ่นจังหวัด) 6 ครั้ง สนับสนุนการบริหารจัดการระบบบริการ (Long Term Care : LTC)
งบประมาณหลังการปรับแผน : 162,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนปช หารือแนวทางการดำเนินงาน 3 กองทุน 7 พย 6125,066.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 25,066.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 136,934.00 บาท