(05-04) ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงาน LTC ก่อนเข้าร่วมโครงการ
งบประมาณหลังการปรับแผน : 97,200.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 97,200.00 บาท