(08-01) ประชุมคณะทำงาน ๕ x ๕ จำนวน 4 ครั้ง /ปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 108,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนชม.หจก.ศิริวงศ์พานิช.ค่าวัสดุสำนักงาน.ปช.5*5.7พย.61.PO331000196780.00
2พฤศจิกายนปช คณะทำงานกำหนดแนวทางการใช้จ่ายเงิน 7พย619,444.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 9,524.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 98,476.00 บาท