(09-02) ชี้แจงการเบิกจ่ายสิทธิ อปท. / การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น LTC รวมถึงกระตุ้นการจัดบริการในกลุ่มเปราะบาง
งบประมาณหลังการปรับแผน : 896,400.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
1พฤศจิกายนจัดปช ชี้แจง อปท รร ชร แกรนด์รูม 21 พย 6194,800.00
2พฤศจิกายนจัดปช ชี้แจง อปท รร วีซี ดอกคำใต้ พย 22 พย 61 61,550.00
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 156,350.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 740,050.00 บาท