(09-03) ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์วัคซีน 2 ครั้งเพื่อจัดสรรโควต้า และชี้แจงแนวทางประจำปี
งบประมาณหลังการปรับแผน : 108,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 108,000.00 บาท