(09-04) ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์มะเร็งและการเบิกจ่ายชดเชยตามProtocol มะเร็ง และยาจ2
งบประมาณหลังการปรับแผน : 117,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 117,000.00 บาท