(09-05) ประชุมชี้แจงหน่วยบริการฟอกไตเทียม กรณีขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใหม่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 27,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 27,000.00 บาท