(10-02) ติดตามผลการดำเนินงานการให้บริการส่งเสริมป้องกันโรคเฉพาะพื้นที่
งบประมาณหลังการปรับแผน : 45,000.00 บาท
ลำดับ เดือน รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน (บาท)
ยอดรวมค่าใช้จ่าย : 0.00 บาท
ยอดงบประมาณคงเหลือ : 45,000.00 บาท